Prestaties van de groep

MVO-initiatieven

 

Algemeen

Als algemeen MVO-uitgangspunt streeft Royal Reesink naar een financieel gezond bedrijf dat voldoende marge maakt om te kunnen blijven investeren in duurzame innovaties om zowel haar toeleveranciers als afnemers te ondersteunen bij het verduurzamen en het veiliger maken van de gehele waardeketen. Voor haar afnemers wil Royal Reesink de meest efficiënte en duurzame oplossing leveren, gericht op gebruikersgemak, total cost of ownership en lange termijn relaties.

Royal Reesink doet dit vanuit de volgende kerneigenschappen:

  • oplossingsgericht
  • kennis van producten en markten
  • groot innovatief vermogen


Bij het formuleren van het MVO-profiel is gekozen voor de ISO 26000 standaard, omdat deze in hoge mate ervan uitgaat dat elke onderneming haar eigen prioriteiten heeft, aan de hand waarvan een specifiek MVO-profiel opgesteld kan worden. Ook biedt ISO 26000 praktische handvatten om maatschappelijk verantwoord gedrag te integreren in bestaande strategieën, systemen, werkwijzen en processen van de onderneming. ISO 26000 is onderverdeeld in zeven kernonderwerpen:

  • behoorlijk bestuur
  • mensenrechten
  • arbeidsomstandigheden
  • milieu
  • eerlijk zakendoen
  • maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling
  • eindgebruiker-/dealeraangelegenheden (volgens ISO 26000: consumentenaangelegenheden)


Van alle kernonderwerpen en voor Royal Reesink bijbehorende relevante issues zijn het huidige beleid, de reeds bestaande activiteiten en ambities in beeld gebracht. Ook heeft er een nulmeting plaatsgevonden. De kernonderwerpen behoorlijk bestuur, mensenrechten, eerlijk zakendoen, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling behoren al sinds het ontstaan van Royal Reesink tot onze normen en waarden en zijn bevestigd in een Code of Conduct die door alle medewerkers dient te worden gerespecteerd. Vanuit de holding worden deze onderwerpen bewaakt en verder uitgebouwd. Op basis van de diverse uitkomsten is een beleidsplan opgesteld, inclusief KPI’s, doelstellingen, acties en een tijdsplan.

MVO-beleidsplan

Bij het formuleren van het MVO-beleidsplan is ervoor gekozen te focussen op drie kernonderwerpen: milieu, arbeidsomstandigheden en eindgebruiker-/dealeraangelegenheden. Voor alle drie de onderwerpen zijn binnen Royal Reesink projectgroepen samengesteld die door het jaar heen nieuwe initiatieven opzetten en de voortgang van al eerder ingezette initiatieven en projecten waarborgen.

Als schakel tussen haar afnemers en principalen kan Royal Reesink met betrekking tot deze thema’s invloed uitoefenen door met innovatieve oplossingen te komen. Deze oplossingen kunnen gezocht worden in CO2-uitstoot, veiligheid en het recyclebaar zijn van de machines en/of onderdelen. In toenemende mate wordt door afnemers (milieu) eisen gesteld aan machines. Bewustwording met betrekking tot duurzaamheid neemt in de gehele hele keten toe.
 Milieu

De projectgroep Milieu heeft vier onderwerpen gedefinieerd waar prioriteit aan is gegeven: energie, CO2-emissie, afvalscheiding en verpakkingen. Voor energie en CO2-emissie is in 2014 een nulmeting verricht en zijn gedurende het afgelopen jaar de mogelijkheden onderzocht om te besparen op het energieverbruik. Vanuit de stuurgroep wagenparkbeheer is een beleidsplan geschreven, waarin smartdoelstellingen voor blijvende CO2-reductie zijn opgenomen. Met behulp van een softwaretool wordt de stand van zaken vanaf de nulmeting continu gemonitord. Dat betekent dat elke dochtervennootschap inzicht heeft in het verbruik en actie kan ondernemen waar nodig aan de hand van de geformuleerde doelstellingen. In 2015 heeft dit reeds geresulteerd in reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot bij enkele dochtervennootschappen door de plannen die al eerder ingezet waren (LED-verlichting, simulatoren, energie­label lease auto’s). De resultaten van de projecten die gedurende 2015 zijn opgestart, zullen in 2016 zichtbaar zijn. Binnen Royal Reesink is Hans van Driel de eerste onderneming die deelneemt aan de CO2-prestatie­ladder, waarin ‘niveau 3’ in 2014 behaald.

Een van de doelstellingen van Royal Reesink is om de energie die wordt ingekocht verder te verduurzamen door inkoop van elektriciteit die is opgewekt door middel van waterkracht­centrales of windturbines. Over 2015 bedraagt het aandeel duurzaam ingekochte energie 29,4%.

Vanuit Europese regelgeving op gebied van Energie Management zijn ‘grote bedrijven’ vanaf 1 januari 2015 verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Royal Reesink heeft er voor gekozen dit binnen de ISO 50001 norm op te zetten. Deze certificering zal medio 2016 afgerond worden. Dit is voor zowel Royal Reesink als voor alle dochtervennootschappen het hulpmiddel om de doelstellingen die gesteld zijn op gebied van energiebesparingen continue te monitoren en daar waar nodig bij te sturen.

Arbeidsomstandigheden

Binnen het kernonderwerp Arbeidsomstandigheden is door de projectgroep aan de volgende onderwerpen prioriteit gegeven: sociale dialoog, gezondheid en veiligheid op het werk. Hieronder wordt per onderwerp kort besproken welke initiatieven in 2015 zijn ingezet en uitgevoerd.

Sociale dialoog

Door de groei van Royal Reesink heeft een aantal organisatorische wijzigingen plaatsgevonden, de medezeggenschapstructuur dient hier op aangepast te worden. De nieuwe medezeggenschapsstructuur zal worden ingericht op divisie niveau. Uitgangspunten hierin zijn dat (i) binnen de organisatie iedere medewerker door medezeggenschap vertegenwoordigd moet worden, (ii) medezeggenschap de belangen behartigt van de medewerkers, met inachtneming van het bedrijfsbelang, (iii) de medezeggenschapsstructuur moet passen bij de waarden, normen en cultuur van Royal Reesink en (iv) de medezeggenschapsstructuur goed gestruc­tureerd moet zijn. In 2016 zal deze opzet verder worden uitgewerkt.

Gezondheid

Op het gebied van ‘gezondheid op het werk’ is voor de Royal Reesink bedrijven in Nederland een samenwerking aangegaan met een arbo-dienstverlener. Door een professionele, externe partij in te schakelen kunnen zaken zoals verzuim en re-integratie de volle aandacht krijgen. Vanaf het moment van ziekmelding is de arbodienst erbij betrokken en is er vanuit de arbodienst begeleiding beschikbaar tot het moment van werkhervatting, toetreding tot de WIA of tot de WGA, inclusief de administratieve afhandeling. Naast de samenwerking met de arbo-dienstverlener, is er voor gekozen in 2016 een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Veiligheid op het werk

Royal Reesink is zich zeer bewust van de noodzaak van veiligheid op het werk. Aan de hand van een externe en een interne analyse is een veiligheidsbeleid ontwikkeld dat aansluit bij de door Royal Reesink geformuleerde veiligheids­missie: ‘Veilig werken bij Royal Reesink is geen must maar een vanzelfsprekendheid’.

Externe analyse

Op het gebied van arbeidsveiligheid gebeurt er wereldwijd veel. Wat vooral opvalt is dat steeds vaker opdrachtgevers én klanten naar de ‘veiligheidsprestatie’ van een bedrijf vragen en dit ook steeds vaker gaan toetsen. Bedrijven zullen aantoonbaar moeten maken dat er veilig wordt gewerkt. Binnen de keten beginnen bedrijven elkaar steeds meer aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak. Een veilige werkomgeving is niet alleen goed voor werknemers, de naamsbekendheid en het imago van het bedrijf, maar het kan ook kosten­besparingen opleveren. Uit Europees onderzoek blijkt dat een investering op het gebied van veiligheid en gezondheid leidt tot lagere verzuimcijfers, beter gemotiveerd personeel, verbeterde productiviteit en een goed imago van het bedrijf.

Interne analyse

Bij 80% van de bedrijven binnen Royal Reesink is aan de hand van relevante vragen een eerste interne analyse gedaan. Dit verschaft inzicht in de volgende vragen: wat is de situatie nu, welke systemen zijn actief, waar zit welke kennis, en wordt aan de lokale wetgeving voldaan? De gebruikte methode ‘Reesink Safety Level’ werkt met vijf niveaus en laat snel en eenvoudig zien op welk niveau een bedrijf staat, variërend van ‘slecht’ tot ‘excellent’. Gebleken is dat er bij de Royal Reesink bedrijven verschillen bestaan over veiligheidsbewustzijn en veilig werken. De Reesink Safety Level-scan wijst uit dat de meeste bedrijven tussen ‘voldoende’ en ‘goed’ scoren, met als positieve uitzonderingen een tweetal bedrijven waar veiligheid een vast onderdeel is van het gevoerde beleid. Binnen alle bedrijven bestaat een grote bereidwilligheid om arbeidsveiligheid naar een hoger niveau te brengen, ondersteuning vanuit een centraal georganiseerd orgaan is daarbij wenselijk. De algemeen heersende gedachte is dat succesvol ondernemen en winst maken hand in hand gaan met veilig en gezond werken.

Op basis van bovenstaande analyses is een veiligheidsbeleid ontwikkeld dat verder gaat dan het nakomen van wettelijke verplichtingen. Er wordt gestreefd naar een cultuur waarin het vanzelfsprekend is gezond en veilig te willen werken. Om dit te bewerkstelligen zijn er verschillende acties ondernomen binnen een traject bestaande uit twee fases. De eerste fase richtte zich met name op het nakomen van wettelijke voorschriften en verplichtingen, zoals de verplichting per bedrijf een preventiemedewerker aan te stellen. De tweede fase was en is gericht op het verder versterken van systemen en methoden om veilig werken binnen Royal Reesink naar een hoger niveau te brengen. Hierin draait het om het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. In aanvulling op en in navolging van het ontwikkelde veiligheidsbeleid is in 2015 het Reesink Safety Centre opgezet. Het Reesink Safety Centre begeleidt en adviseert de Royal Reesink bedrijven bij het opstellen van het veiligheidsbeleid per bedrijf, het inrichten van veiligheidssystemen, -producten en -trainingen, begeleiding bij certificeringen en het bewaken van of aan alle wettelijk verplichtingen wordt voldaan.

Eindgebruiker-/dealeraangelegenheden

Binnen het kernonderwerp eindgebruiker-/dealeraangelegenheden is in 2015 veel aandacht geweest voor innovaties en cross-divisie samenwerking in combinatie met de trends in de markt. De overname van Agrometius, de specialist op het gebied van GPS-techniek en precisielandbouw past geheel binnen het streven van Royal Reesink om te investeren in duurzame innovaties. Ook de start van het Used Equipment Center past in deze gedachte; gebruikte heftrucks krijgen een tweede levenscyclus.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center