Prestaties van de groep

Financiële positie en slagkracht

 

 

(in duizenden euro’s)

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteit

16.273

22.320

Investeringen in vaste activa

–12.862

–9.486

Investeringen verwerving groepsmaatschappijen

–9.642

–13.433

 

 

 

Handelswerkkapitaal

147.624

130.904

 

 

 

Groepsvermogen

94.976

87.983

Eigen vermogen

94.833

88.066

Garantievermogen

112.801

110.654

 

 

 

Totaal vermogen

289.477

273.946Kasstromen

De kasstroom uit bedrijfsoperaties daalde met € 2,9 miljoen naar € 23,0 miljoen. De EBITDA was € 2,8 miljoen hoger maar er werd € 5,4 miljoen meer geïnvesteerd in het werkkapitaal. De mutatie voorzieningen was € 0,3 miljoen negatief. De financieringslasten waren € 1,3 miljoen hoger terwijl door de gestegen winst € 1,8 miljoen meer winstbelasting werd betaald. De kasstroom uit operationele activiteiten daalde van € 22,3 miljoen naar € 16,3 miljoen.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten was € 22,5 miljoen negatief (2014: € 22,9 miljoen negatief). De kasstroom in verband met de aankoop van activiteiten was € 9,6 miljoen (2014: € 13,4 miljoen). De netto-investeringen in vaste activa waren met € 12,9 miljoen, € 3,4 miljoen hoger dan over het vergelijkend boekjaar. De netto-investeringen in materiële vaste activa en dan met name de investeringen in de verhuurvloten, waren € 2,6 miljoen hoger. De netto-investeringen in immateriële vaste activa was door minder investeringen in software€ 0,6 miljoen lager. De (des-)investeringen in financiële vaste activa over 2015 waren€ 0,2 miljoen terwijl over het vergelijkend boekjaar door de desinvestering van de aandelen VIBA een € 1,1 miljoen positieve kasstroom werd gegenereerd.
De kasstroom uit financieringsfaciliteiten was € 6,8 miljoen positief (2014: € 3,2 miljoen negatief). De onderhandse uitgifte van aandelen en de inkoop van de cumulatief preferente aandelen A leidde tot een positieve kasstroom van € 8,3 miljoen. De kasstroom uit langlopende schulden was € 3,6 miljoen negatief (2014: € 4,0 miljoen negatief). De langlopende lening bij het syndicaat van banken verhoogd met € 5,0 miljoen terwijl in totaal € 8,6 miljoen op de langlopende leningen werd afgelost. Hierin is begrepen de aflossing van de achtergestelde lening van Pon Holdings B.V. In 2015 werd voor € 3,7 miljoen (2014: € 3,2 miljoen) dividend in contanten uitgekeerd.

Vaste activa

De immateriële vaste activa omvatten software en de door Royal Reesink bij de overname van Reesink Material Handling Equipment verworven servicecontracten met afnemers. In het verslagjaar werd voor € 0,6 miljoen geïnvesteerd in software. Dit betrof vooral investeringen in ERP-omgevingen. De amortisatie van de servicecontracten en software bedroegen respectievelijk € 0,6 miljoen en € 1,0 miljoen.


Aan de bedrijfsgebouwen en –terreinen werd voor € 0,5 miljoen aan ons onroerend goed in Zutphen grenzende grond toegevoegd. De totale afwaardering op de bedrijfsgebouwen en -terreinen was € 1,1 miljoen waarvan € 0,6 miljoen ten laste van het resultaat. De overige € 0,5 miljoen werd na aftrek van een belastinglatentie direct in het eigen vermogen gemuteerd. De waarde van bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen steeg € 0,9 miljoen door de nieuwe consolidatie van Agrometius, IMAV-Hydraulik en Kuhn Center Turkey. In het verslagjaar werd per saldo voor € 1,4 miljoen geïnvesteerd in bedrijfsuitrusting en voor € 0,5 miljoen in vervoer­middelen. Op de bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen werd voor € 2,7 miljoen afgeschreven. Het verhuren van equipment en toebehoren door Reesink Material Handling Equipment en Reesink Construction Equipment (Huur&Stuur) groeide verder en verdere investeringen in de verhuurvloten blijven noodzakelijk. De netto-investering in de verhuurvloten bedroeg € 11,4 miljoen. De afschrijvingen op de verhuurvloten bedroegen een bedrag van € 7,1 miljoen (2014: € 6,6 miljoen). De totale afschrijvingen en amortisatie van de (im-)materiële vaste activa bedroegen € 11,3 miljoen (2014: € 10,5 miljoen).

De totale afwaardering van het vastgoed ultimo het boekjaar bedroeg € 0,3 miljoen. Deze afwaardering had grotendeels betrekking op het pand aan de Ecofactorij te Apeldoorn. In 2015 werd voor iets meer dan € 1,0 miljoen aan boekwaarde gedesinvesteerd. Dit betroffen de landbouwgronden aan De Grote Kar in Apeldoorn.

Het saldo van de financiële vaste activa steeg met € 0,1 miljoen naar € 2,6 miljoen. In het verslagjaar werd op de leningen aan THR B.V. ad € 1,3 miljoen niet afgelost. Royal Reesink verwacht door de positieve ontwikkelingen bij THR B.V. dat aflossing in de toekomst zal plaatsvinden.

Werkkapitaal

Het handelswerkkapitaal bedroeg ultimo 2015 € 147,6 miljoen (2014: € 130,9 miljoen). Van de stijging van € 16,7 miljoen hield € 4,7 miljoen verband met de nieuwe consolidaties.


Het totale voorraadniveau steeg in 2015 met € 9,3 miljoen en bedroeg ultimo het boekjaar € 116,7 miljoen. Deze stijging kwam voor € 4,0 miljoen door de nieuwe activiteiten. De voorraad van Reesink Equipment bedroeg € 101,9 en steeg in het verslagjaar met € 6,6 miljoen (2014: € 95,3 miljoen). De voorraad bij Reesink Green Equipment steeg autonoom met € 6,1 miljoen. De voorraad van CT Agro was ultimo 2015 € 3,6 miljoen hoger. Eind augustus werd het verkoopseizoen van maaidorsers verstoord door een wijziging van het lokale monetaire stelsel. Dit resulteerde in een onverwachte lagere afname van de maaidorsers. Deze machines zullen in 2016 worden verkocht en dientengevolge zal het voorraadniveau weer dalen. De voorraadstand van Reesink Construction Equipment was per saldo € 1,1 miljoen hoger. Dit werd voor bijna € 2 miljoen veroorzaakt door machines die omgebouwd werden voor inzet op spoorrails (uitgeleverd begin 2016) alsmede door het toevoegen van een nieuwe productgroep (Bergmann). Reesink Material Handling Equipment was in staat de voorraad met € 1,3 miljoen te laten dalen. Het saldo van de vooruitbetaalde voorraden was € 0,7 miljoen lager. De voorraadhoogte van Reesink Industries was € 2,6 miljoen hoger waarvan € 1,1 miljoen gerelateerd was aan de overname van de activiteiten van IMAV-Hydraulik. Het overige deel van de stijging werd veroorzaakt door extra voorraad walserij­producten in verband met een groot project dat momenteel gefaseerd wordt uitgeleverd. De voorzieningen incourante voorraden in percentage van de voorraadwaarde was 12,5% (2014: 13,1%). Het debiteurensaldo steeg met € 7,1 miljoen naar € 67,7 miljoen, autonoom steeg het debiteurensaldo met € 4,9 miljoen. Het debiteurensaldo van Reesink Equipment bedroeg € 60,9 miljoen en kende een autonome stijging van € 4,1 miljoen. Reesink Material Handling Equipment en Reesink Construction Equipment hadden nog zeer goede omzetten in de maanden november en december en hadden per saldo ultimo boekjaar een € 5,2 miljoen hoger debiteuren­saldo. Daarentegen waren de vorderingen op afnemers bij Reesink Green Equipment € 1,1 miljoen lager. Bij Reesink Industries steeg de debiteurenpositie door vooral de voeging van de activiteiten van IMAV-Hydraulik met € 0,5 miljoen naar € 6,2 miljoen. De in het handels­werkkapitaal begrepen post handelscrediteuren bedroeg € 36,8 miljoen (2014: € 37,1 miljoen).

Mutaties eigen vermogen

Het eigen vermogen ultimo het verslagjaar bedroeg € 94,8 miljoen (2014: € 88,1 miljoen). Het nettoresultaat bedroeg € 11,2 miljoen. De netto-opbrengst van de onderhandse plaatsing bedroeg € 9,4 miljoen en kwam ten gunste van de algemene middelen. De inkoop van de 260.000 cumulatief preferente aandelen A leidde tot een daling van het eigen vermogen met € 1,1 miljoen. Het dividend in contanten over 2014 dat ten laste van het eigen vermogen werd uitgekeerd bedroeg € 3,7 miljoen. De goodwill van de overnames bedroeg per saldo € 4,8 miljoen. Hiervan had € 3,9 miljoen betrekking op de overnames in het boekjaar terwijl aan earn-out van eerder afgeronde overnames € 0,9 miljoen ten laste van het vermogen werd geboekt. De herwaardering van de bedrijfsgebouwen en -terreinen die aan de eigen bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn, leidde tot een daling van de herwaarderingsreserve met € 0,4 miljoen. De overige mutaties van het eigen vermogen waren per saldo € 3,7 miljoen negatief. De verandering van het monetaire stelsel in Kazachstan leidde tot een forse afwaardering van de lokale valuta en had met € 3,4 miljoen een negatieve impact op de omrekenverschillen met betrekking tot de netto-investering in de deelneming in Kazachstan. Daarnaast daalde door de waarderingsverschillen van de op ver­vangingswaarde gewaardeerde walserijproducten de reserve prijsverschillen met € 0,3 miljoen.


Balansverhoudingen en ratio’s

Het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal was 32,8% (2014: 32,1%). Inclusief de achtergestelde converteerbare leningen was het garantievermogen 39,0% (2014: 40,1%). De achterstelling geldt ten opzichte van de banken. De Net Senior Debt/EBITDA ratio komt uit op 2,4. Met het syndicaat van banken is een maximale Net Senior Debt/EBITDA ratio van 3,0 overeengekomen. Ook de gerealiseerde Debt Service Coverage ratio voldeed ruimschoots aan de gestelde eisen.

Financiering

Ultimo boekjaar bedroeg het totaal van rentedragende leningen € 97,6 miljoen (2014: € 95,3 miljoen). In 2015 werd vanuit de algemene middelen de achtergestelde lening ad € 4,8 miljoen van Pon Holdings B.V. afgelost. De stand van de liquide middelen per 31 december 2015 was € 2,1 miljoen.

Overige zaken

 

Herfinanciering

In mei 2015 werd de herfinanciering met ABN AMRO Bank, Rabobank, Commerzbank en de nieuwe toetreder BNP Paribas afgerond. De nieuwe faciliteit van € 140 miljoen kent een looptijd van vijf jaar en verving de 3-jaars financiering die zou eindigen in oktober 2015.
De faciliteit bestaat uit een langlopende lening van € 35 miljoen en een rekening-courant faciliteit voor de financiering van onder andere het werkkapitaal van € 105 miljoen. In de faciliteit is rekening gehouden met de groeistrategie van Royal Reesink, zowel autonoom alsook door acquisities. De rente is afhankelijk van de faciliteit gebaseerd op 1 of 3-maands EURIBOR vermeerderd met een gemiddelde renteopslag van 180 basispunten. Voor de convenanten wordt verwezen naar Toelichting 11 van de jaarrekening. Als zekerheden zijn gesteld een hypothecaire inschrijving op bedrijfsgebouwen en -terreinen voor eigen gebruik, alsmede pandrecht op aandelen van enkele Nederlandse vennootschappen en voorraden, bedrijfs­inventaris, vorderingen en banktegoeden van de Nederlandse, Belgische en Duitse vennootschappen.

Emissie

In september is met succes kapitaal opgehaald op de kapitaalmarkt via een onderhandse plaatsing van 9,99% (125.627 aandelen) van de uitstaande gewone aandelen. De uitgifteprijs bedroeg € 76,05 per certificaat van één gewoon aandeel. De netto-opbrengst van circa € 9,4 miljoen kwam ten gunste van de algemene middelen. Uit deze middelen werd onder andere de acquisitie van Agrometius gefinancierd en de achtergestelde lening van Pon Holdings B.V. afgelost.

Inkoop en intrekking cumulatief preferente aandelen A

In het verslagjaar werden de 260.000 cumulatief preferente aandelen A gehouden door Recopart B.V. ingekocht en vervolgens ingetrokken. Door de inkoop werd het eigen vermogen € 1,1 miljoen verlaagd.

Medewerkers

Het gemiddeld aantal medewerkers (FTE) steeg in 2015 naar 1.199 tegen 1.121 in 2014. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van de activiteiten met Agrometius, IMAV-Hydraulik en Kuhn Center Turkey.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center