Toezicht en risico-beheersing

Directieverklaringen

 

De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en de effectiviteit van de interne systemen voor risicobeheersing en –controle.

Deze systemen hebben tot doel de significante risico’s waaraan Royal Reesink blootstaat te onderkennen en effectief te beheersen. Zij vormen echter nooit een absolute waarborg voor het behalen van de doelstellingen van de groep en kunnen belangrijke fouten of verliezen, gevallen van fraude of handelingen in strijd met wet- en regelgeving nooit geheel voorkomen.De directie beoordeelt en analyseert met regelmaat:

  • De strategische, operationele, financiële en compliance risico’s.
  • De opzet en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, zoals beschreven in de paragraaf risicobeheersing- en controlesystemen.


Dergelijke analyses hebben onder meer plaatsgevonden met dochtervennootschappen. De uitkomsten van deze analyses zijn gedeeld met de Raad van Commissarissen. Rekening houdend met de hiervoor beschreven risico’s en daarop gerichte beheersingsmaatregelen, en in overeenstemming met de best practice-bepaling II.1.5. van de Corporate Governance Code, verklaart de directie naar beste weten dat:

  • De risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.
  • Dat risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.


Verwijzend naar artikel 5.25c lid 2c van de Wet op het financieel toezicht verklaart de directie naar beste weten dat:

  • De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, passiva, financiële positie en de winst van Royal Reesink en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.
  • Het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de situatie op 31 december 2015, de gang van zaken gedurende 2015 bij Royal Reesink en haar dochtervennootschappen waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen, en dat in het jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee de onderneming wordt geconfronteerd, zijn beschreven.


Apeldoorn, 4 april 2016

G. van der Scheer, CEO

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center