Management agenda en vooruitzichten

Vooruitzichten

 

In 2016 zullen de eindmarkten waarin Royal Reesink opereert onverminderd dynamisch en uitdagend blijven. Bij Reesink Green Equipment blijft naar verwachting in de agrarische sector sprake van een beperkte financiële liquiditeit die belemmerend werkt voor de investeringsbereidheid van agrariërs en loonwerkers. Voor de melkveehouders kende de melkprijzen in de laatste maanden van 2015 een kleine opleving maar is begin 2016 de prijs verder gedaald. Bij Reesink Green Equipment zal de nadruk verder sterk liggen op reductie van het werk­kapitaal en het in de hand houden van de kosten. Daarnaast zal er het komende jaar in Kazachstan een uitdaging liggen gezien de impact van de lage olieprijzen op het overheidsbudget en de fluctuaties in de Tenge. Bij de divisies Reesink Construction Equipment en Reesink Material Handling Equipment zal naar verwachting de vraag naar flexibiliteit blijven toenemen, hierop zal met de verhuuractiviteiten ingespeeld moeten worden. Binnen Reesink Industries zal met de afronding van de integratie van IMAV-Hydraulik in Motrac Hydraulik GmbH de focus verlegd worden naar het verder uitbouwen van de activiteiten. De volatiliteit van de staalprijzen maakt het lastig een voorspelling van de ontwikkeling van het resultaat van de staal gerelateerde activiteiten te geven. Verwacht wordt dat de hydrauliek sector ­stabiel blijft. De vraag van afnemers naar het leveren van slimmere en meer specialistische oplossingen met hogere toegevoegde waarde voor alle markten waarin Royal Reesink actief is, zal onverminderd blijven bestaan. Technologische progressie is en blijft hiervoor de belangrijkste drijvende factor.

Dit betekent vooral uitgaan van eigen kracht. De verdere invulling en uitrol van het business model en de bredere spreiding van activiteiten over de marktsectoren heen vormen een goede basis voor de realisatie van verdere autonome omzetgroei in 2016. Eventuele gerichte acquisities kunnen de omzet en resultaten in 2016 een extra positieve impuls geven.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center