Markten en strategie

Markten en trends

 

Macro-economische en geopolitieke invloeden

Royal Reesink opereert in een markt die wordt beïnvloed door macro-economische en geo­politieke ontwikkelingen. In de regel functioneert economische groei als een aanjager van investeringen en daarmee de vraag naar machines en systemen. Bij economische tegenwind geldt het omgekeerde effect. Daarnaast kunnen schommelingen in prijzen van grondstoffen en eindproducten en veranderingen in overheidsbeleid van invloed zijn op de investeringsbereidheid van afnemers in nieuwe machines en systemen.
 

Markt en concurrentieveld

De markt voor machines en verwante systemen is een wereldmarkt die grofweg kan worden verdeeld in vier marktsectoren: land- en tuinbouw en landschappelijk onderhoud (Green), grond-, weg- en waterbouw (Construction), logistiek (Material Handling) en industrieel (Industries). Royal Reesink is in Europa de enige internationaal opererende distributeur met een dergelijk breed gediversificeerd aanbod van machines en systemen.

De concurrentie binnen de gekozen marktsectoren speelt zich vooral af op merkniveau. Merkbeleving en merkentrouw van de eindgebruikers met betrekking tot machines is relatief groot. Binnen de keten is hechte samenwerking een noodzaak om op alle aspecten van het merk onderscheidend te zijn. Zowel de producent, distributeur als dealer draagt hiervoor een grote verantwoordelijkheid.

Seizoenseffecten

Royal Reesink heeft de activiteiten gespreid over meerdere markten en sectoren waardoor seizoenseffecten worden gedempt. De eerste jaarhelft is meestal beter dan de tweede jaarhelft. Dit heeft met name te maken met het sterk seizoensmatige karakter binnen de divisie Reesink Green Equipment.

Markttrends

Verschillende structurele markttrends zijn van invloed op de bedrijfsvoering van Royal Reesink. Het business model (zoals hier toegelicht) is ingericht op deze trends en maakt het voor Royal Reesink mogelijk om voortdurend in te spelen op veranderingen binnen de markt en sectoren waar het actief is.

Partnering

Partnering gaat verder dan de klant centraal stellen. Schakels in de keten zullen meer gaan samenwerken om afnemers betere producten en productiemethoden te bieden. Dit betekent ook kijken naar andere oplossingen, zoals het aanbieden van capaciteitscontracten, huur of lease versus koop en andere vergelijkbare concepten. Een capaciteitscontract houdt onder meer in dat samen met de klant wordt gekeken hoeveel machines voor de dagelijkse werkzaamheden en tijdens piekmomenten nodig zijn. De distributeur levert dan de extra machines op afroep en op tijdelijke basis aan de klant. Om de vraag van afnemers effectief te kunnen beantwoorden, werkt partnering in de vorm van ketenoptimalisatie en systeemintegratie ook vaker sector overstijgend. Er ontstaan diverse gradaties van samenwerking tussen producent, distributeur, dealer en klant, zowel horizontaal als verticaal. Co-engineering en co-makingship zijn slechts enkele voorbeelden. Belangrijke drijvende kracht achter partnering is de toenemende vraag van afnemers naar meer ondersteuning en een hogere servicegraad, grotere efficiëntie en beperking van de maatschappelijke footprint bij de inzet van machines en systemen.

Technologie

De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan snel en in de markt waarin Royal Reesink opereert, speelt technologie op veel vlakken een cruciale rol. Hierbij gaat het vooral om innovaties op het gebied van productprestaties. Slimme inrichting van de ICT infrastructuur voor een snelle verwerking van gegevens en beschikbaarstelling van de juiste benodigde informatie aan producenten en afnemers biedt duidelijk meerwaarde. Nieuwe toepassingen op het gebied van connectiviteit maken ‘regie op afstand’ mogelijk en met 3D printen wordt het in de toekomst mogelijk onderdelen lokaal bij dealers, eindgebruikers of reparateurs te vervaardigen, waardoor de voorraad onderdelen kunnen worden verkleind of zelfs helemaal verdwijnen.

Total cost of ownership

Afnemers worden steeds professioneler in hun investeringsbeleid en beoordelen de aanschaf van een machine in toenemende mate op basis van total cost of ownership. Daarbij worden ze geholpen door steeds betere beschikbaarheid van machinedata. Alle directe en indirecte kosten van een machine over de volledige levenscyclus worden meegenomen in de afweging en keuze voor een bepaald product. Voor de distributeur betekent dit dat het optimaal in kunnen zetten van machines tegen een zo goed mogelijk rendement een steeds sterker verkoopargument wordt. Voorwaarden zijn flexibiliteit in keuze tussen koop, lease of huur van machines en een sterk serviceapparaat dat naast onderhoud en after sales, ook ondersteuning biedt bij transportplanning, voorraadbeheer en warehouse management. Deze ondersteuning kan een direct effect hebben op de kosten: doordat het makkelijker wordt voor afnemers om te bepalen welke onderdelen op voorraad moeten liggen, daalt bijvoorbeeld de voorraadomvang, en daarmee de voorraadkosten. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld transportplanning: minder vervoersbewegingen betekent minder slijtage en minder energieverbruik en dus lagere kosten. De specialistische kennis die noodzakelijk is om machines en systemen optimaal te bedienen en in te zetten wordt groter. Een distributeur kan hierop inspelen door opleidingen en trainingsfaciliteiten aan te bieden en dealers, serviceorganisaties en eindgebruikers zo een sterkere ondersteuning te geven.

Veiligheid

In Nederland gebeuren jaarlijks 220.000 arbeidsongevallen die zo ernstig zijn dat werknemers moeten verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. De meeste ongevallen zijn het gevolg van vallen van hoogte (32%), werken met machines (25%) en vallende objecten (13%)2. Niet voor niets is er een stijgende vraag naar voorlichting en instructie over veilige werkwijzen en persoonlijke bescherming voor het werken met machines en inzetten van systemen.

Duurzaamheid

Bewustwording met betrekking tot het belang van duurzaamheid neemt in de hele keten toe. De vraag naar schonere, slimmere en efficiëntere machines en systemen zal over de gehele linie de komende jaren naar verwachting toenemen. De onderliggende motivatie van afnemers kan variëren. Ofwel omdat het moet of omdat het hoort en steeds vaker ook omdat het loont. Door afnemers worden in toenemende mate eisen gesteld aan machines en het gebruik ervan, onder andere wat betreft CO2-uitstoot, energieverbruik, veiligheid en recyclebaarheid van de producten of onderdelen.

Financierbaarheid

Door de strengere eisen voor het aanhouden en verstrekken van kapitaal door banken ondervinden dealers en afnemers de laatste jaren meer problemen bij het aantrekken van financiering. Door dealers en afnemers wordt steeds vaker gekeken naar alternatieve vormen van financiering, zoals het aangaan van financiële partnerships met distributeurs, waarbij de distributeur in samenwerking met financiële partners voor de invulling van de financiering zorgt.

Sectortrends

De markttrends zoals hiervoor uiteengezet gelden voor de hele keten en alle sectoren waarin Royal Reesink actief is. Per sector zijn er daarnaast ook specifieke trends die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. De sectortrends zijn ingedeeld naar de verschillende marktsectoren en in lijn met de divisiestructuur van Royal Reesink.

Green

Binnen de land- en tuinbouw zijn de akkerbouw en melkveehouderij voor Royal Reesink de belangrijkste subsectoren. De land- en tuinbouw is de laatste jaren volatieler geworden. Het is een sector die door een periode van fundamentele verandering gaat. De productie van gewassen, zuivel en vlees wordt steeds efficiënter maar kan desondanks de stijging van de wereldvraag niet bijhouden. Terwijl de markten in Europa en Noord-Amerika verzadigd raken, neemt de vraag in regio’s die weinig natuurlijke bronnen hebben, zoals (Zuidoost-) Azië en Afrika sterk toe. Met name voor de sterk groeiende middenklasse in Azië zullen voedsel­producten en consumptiegoederen met een hogere toegevoegde waarde binnen bereik komen. De West-Europese land- en tuinbouwsector zal steeds meer producten gaan exporteren en dat geldt ook voor de kennis over productiemethoden en -middelen. Daarnaast maakt voort­schrijdende handelsliberalisatie handel met deze regio’s steeds eenvoudiger.

Technologie speelt een centrale rol in de transformatie van de land- en tuinbouw. In toe­nemende mate wordt gebruikt gemaakt van nieuwe innovatieve methoden en technieken die de producten en de productiemethoden, kwalitatief beter, efficiënter en duurzamer maken.
De sector schuift op van conventionele landbouw naar smart farming en van handmatige bediening naar een steeds hogere graad van automatisering en robotisering. De voedsel­potentie kan op deze wijze beter worden benut door vermindering van productverspilling en restafval in alle schakels van de productieketen.

Bij landschapsonderhoud moet worden gedacht aan het onderhoud van bossen, parken, golfbanen en groenvoorzieningen, voor het creëren en behouden van aantrekkelijke woonomgevingen, natuur- en recreatiegebieden. Terwijl de biodiversiteit wereldwijd in algemene zin afneemt, zal de vraag naar aanwezigheid van goed onderhouden natuur en groen in de nabije leefomgeving van mensen de komende jaren naar verwachting stijgen. Net als bij land- en tuinbouw zal de inzet van technologie de machines intelligenter maken en de werkprocessen optimaliseren, waardoor onderhoud slimmer en milieuvriendelijker kan plaatsvinden.

Construction

De bouwsector en voor Royal Reesink meer in het bijzonder de grond-, weg- en waterbouw is een laat cyclische sector. Ketenoptimalisatie, hergebruik van materialen, verlaging van energie­gebruik en toekomstbestendig bouwen zijn belangrijke trends die in deze sector het speelveld structureel veranderen. Dit wordt ook gestimuleerd door de overheid. Zo wordt bij openbare aanbestedingen door overheidsinstanties in Nederland CO2-uitstoot reductie beloond met een positieve korting.

Grote bouwbedrijven en aannemers actief in de bouwsector en infrastructuur zullen zich beter moeten positioneren ten opzichte van de opdrachtgever. Dat gebeurt door nauwere samenwerking tussen schakels in de keten en door voor- en achterwaartse integratie richting beheer en onderhoud. De traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering vermindert ten gunste van geïntegreerde contractvormen zoals Design & Build. Specialistisch werk wordt vaker uitbesteed aan onderaannemers.


Bouwbedrijven actief in de grond-, weg- en waterbouw moeten onderscheidend vermogen bieden om van de huidige sterke concurrentie op prijs in de sector weg te komen. De eind­gebruiker moet centraal staan en zoveel mogelijk worden ontzorgd. Innovatief vermogen, duurzaamheid en risicobeheersing zijn aspecten die meerwaarde creëren en economisch voordeel opleveren. Bedrijven zullen slimmer moeten omgaan met de inzet van materieel en mensen. Een betere mix tussen eigendom voor basisproductie en inleen voor piekgebruik is zowel operationeel als financieel gezien interessant. Door recycling worden grote stromen afval geschikt gemaakt voor hergebruik. Ook reductie van energieverbruik krijgt meer aandacht, zowel in de faciliteiten als het materieel dat wordt ingezet bij de aanleg van wegen en bij de bouw of herstelwerkzaamheden aan het spoor. In de uitvoering van werkzaamheden zal structureel meer gelet worden op risicobeheersing en het terugdringen van faalkosten. Dergelijke initiatieven dragen bij aan een meer duurzame en winstgevende exploitatie.

Material handling

De logistieke sector en voor Royal Reesink meer in het bijzonder de (interne) opslag, overslag en goederenbehandeling is een vroeg cyclische sector die door technologische ontwikkelingen sterk aan het veranderen is.

De aanhoudende groei van e-commerce en omnichannel en de veranderende vraag van afnemers rondom levering maakt dat logistieke organisaties, zoals distributiecentra meer flexibiliteit en service bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer keuze en snelheid op het gebied van levering en retourneren. De stijgende vraag naar duurzamere oplossingen, compactere opslagfaciliteiten, lager energieverbruik en een hogere technologiegraad van de faciliteiten, machines en systemen leiden daarnaast ook tot efficiëntieslagen.

Ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals cloud computing, hebben een sterke invloed op de inrichting van de supply chain. Het biedt de mogelijkheid om meerdere logistieke netwerken te combineren en daarmee een hechtere samenwerking tussen schakels in de keten te realiseren. De ‘Internet of Things’ en connectiviteit maken het mogelijk om op eenvoudige wijze systemen en sensoren te verbinden aan het logistieke proces die ten goede komen aan de veiligheid, transparantie en kwaliteit. Real-time data kan gemakkelijker worden verzameld, overal en op elk moment en worden aangewend om het verloop van het logistieke proces beter te beheersen. De intelligentiegraad van machines neemt toe. Het meedenkend en zelfsturend vermogen van machines en systemen in magazijnen zal logistieke processen verder automatiseren en optimaliseren.

Onder invloed van deze veranderingen gaan logistieke bedrijven zich steeds meer specialiseren. Er is vaker sprake van één ketenregisseur die de beste oplossing zoekt voor de supply chain van de klant. Andere partijen worden vervolgens ingeschakeld voor het uitvoeren van het transport, de opslag, planning en voorraadbeheer.

Industries

Binnen het segment Industries bedient Royal Reesink de maakindustrie (machinebouw), bouw, offshore en maritieme sector. Er is sprake van een duidelijke trend naar systeemintegratie, co-engineering en co-makingship. Partnering in de keten is essentieel om te komen tot slimmere en veiligere productie- en assemblagemethoden met een hoger rendement. Technologische ontwikkelingen spelen ook hierbij een belangrijke rol, met name om efficiënter om te gaan met energie.

Bij hydraulische systemen, de aandrijftechniek voor zware bewegingen, gaat het niet meer om het leveren van slechts een cilinder, maar om het leveren van een intelligente cilinder, inclusief de besturing ervan. Technologische ontwikkelingen staan veelal in het kader van vergroting van precisie en het efficiënter omgaan met energie. Daarbij gaat het onder meer om toepassing van nieuwe materialen en coatings, regelelektronica, bussystemen en om oplossingen om installaties centraal en op afstand uit te lezen. Een voorbeeld hiervan is dat Motrac Hydraulics een hydraulisch systeem ontwikkelde voor de spuitmachines van een aantal partners actief in de agrarische sector. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, met weloverwogen componenten, voor een zo hoog mogelijk rendement.

Bij bewerkt staal is er een duidelijke trend naar het gebruik van hogesterktestaal, wat leidt tot minder materiaalgebruik, lichtere montage en funderingen, minder tonnage per vracht en de mogelijkheid tot upcycling en hergebruik. Innovatie speelt een belangrijke rol bij de toepassing van speciaal staal en ontwikkeling van duurzame prefab systemen. Slimline vloer­systemen zijn in dit kader een goed voorbeeld van een innovatief product dat is opgebouwd uit betonplaten met geïntegreerde stalen profielen en wat tot stand is gekomen op basis van co-makingship. Dergelijke oplossingen resulteren vaak in kortere bouwtijden, minder milieubelasting, bouwafval en overlast, wat bijvoorbeeld goed past bij de toename van binnen­stedelijke bouw.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center