Royal Reesink in beeld

Bericht van de CEO

 

Voor Royal Reesink was 2015 een uitstekend jaar. In een aanhoudend dynamische en uitdagende markt, hebben we wederom een gezonde omzetgroei gerealiseerd van 3,4% en naderen we de mijlpaal van € 500 miljoen omzet op jaarbasis. Het bedrijfsresultaat steeg met bijna 11% naar € 19,4 miljoen aanzienlijk harder dan de omzet, met name door een sterke verbetering van de resultaten bij Reesink Material Handling Equipment. De goede prestaties in 2015 staan niet op zichzelf. Aan de basis hiervan liggen heldere keuzes, een duidelijke visie en een transformatie die we enkele jaren geleden hebben ingezet en consequent hebben doorgevoerd.Strategische progressie

Total cost of ownership houdt niet op bij de aanschaf van een machine! Ons totaalconcept waarbij we als distributeur door de hele levenscyclus van een machine heen alles kunnen organiseren rondom het serienummer heeft in 2015 verder vorm gekregen. Voor ons draait alles om kwaliteit, service en innovatie, waarbij technologie een steeds belangrijkere rol speelt. We kunnen ons onderscheiden door onze kennis van producten en processen in onze markten te vertalen in slimme oplossingen die afnemers helpen om hun machinepark en werkzaam­heden zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten. De hogere toegevoegde waarde die we onder meer met de uitbouw van onze service- en verhuurconcepten hebben gerealiseerd, was in 2015 de belangrijkste drijver achter onze winstgroei.

Schaalgrootte en synergie versterken de kracht van ons totaalconcept en dragen bij aan een beter en meer stabiel rendement. De afgelopen jaren zijn we mede door gerichte acquisities sterk in omvang gegroeid, als groep robuuster geworden en minder afhankelijk van schommelingen in eindmarkten. Onze activiteiten hangen nu ook beter met elkaar samen, versterken elkaar meer en zijn bovendien breder gespreid over marktsectoren. Onze toegenomen schaalgrootte biedt voordelen op gebieden als inkoop, partnering en opbouw van expertise. Synergieën op het gebied van cross-sell tussen segmenten en divisies hebben een positieve bijdrage geleverd aan de winstgroei in 2015.

Ontwikkelingen bij Equipment

De divisie Reesink Green Equipment heeft solide resultaten behaald met een lagere bijdrage van onze activiteiten in de land- en tuinbouw en een groei bij landschappelijk onderhoud. In de Benelux was het voor de akkerbouwers een relatief goed jaar met goede oogsten. Daarentegen was het voor melkveehouders een lastig jaar waarbij ze te kampen hadden met dalende melkprijzen. De druk op de investeringsbereidheid van zowel boeren als loonwerkers in de Benelux hield onder invloed van deze ontwikkelingen aan en kon deels worden gecompenseerd door de groei van activiteiten in Kazachstan. Met de overname van Agrometius hebben we een strategisch belangrijke stap gezet in GPS-techniek en precisielandbouw (smart farming). Het gaat hierbij om connectiviteit tussen tractoren en werktuigen, wat afnemers in staat stelt om op het juiste moment en op de juiste plaats de meest geschikte handeling te verrichten. Inzet van deze technologie leidt tot substantiële kostenbesparingen, een milieuvriendelijkere wijze van produceren en een hogere opbrengst. De oplossingen van Agrometius worden binnen de landbouw merkonafhankelijk door ons ingezet en kunnen in de toekomst ook in andere sectoren worden toegepast.
Onze divisie Reesink Construction Equipment was ondanks niet geheel florissante marktomstandigheden weer in staat een resultaatverbetering te realiseren. De investeringen in met name de grond-, weg- en waterbouw bleven in Nederland op een laag, maar min of meer stabiel niveau. In België bleven de investeringen over de gehele linie echter aanzienlijk achter. Dit werd deels gecompenseerd door de sterke groei van ons Huur&Stuur-concept en het partnership met Kobelco op de Nederlandse markt wat meer tractie kreeg. Daarnaast hebben we sterker ingezet op nichemarkten, zoals spoorbouw- en spoorvernieuwing, waar we duidelijk toegevoegde waarde kunnen leveren.

De aanpassing van de organisatie binnen onze divisie Reesink Material Handling Equipment, onze grootste equipment divisie, is afgerond. De uitrol van onze service- en verhuurconcepten voor logistieke afnemers in de Benelux en Duitsland (Noordrijn-Westfalen) heeft geleid tot een sterke resultaatverbetering. Met de ingebruikname van een nieuw Used Equipment Center voor Linde heftrucks in Apeldoorn hebben we verder invulling gegeven aan ons totaalconcept. Een deel van de gebruikte heftrucks wordt daar ‘refurbished’ en verkocht aan afnemers die de stap naar een nieuwe truck nog te groot vinden.

Ontwikkelingen bij Industries

Binnen Reesink Industries hebben we onze positie in Duitsland op het gebied van hydraulische systemen verdubbeld met de overname van IMAV-Hydraulik. De integratie van deze activiteiten is vrijwel geheel afgerond en we zijn nu in staat een completer pakket aan te bieden aan afnemers, zoals producenten van machines en schepen. De markt voor bewerkt staal ontwikkelde zich moeizaam. In de bouw nam de vraag in volumes licht toe, maar de staalprijzen bevinden zich op het laagste niveau van de laatste 10 jaar, wat een drukkend effect had op de resultaten.

Vooruitblik

Het zijn boeiende tijden in ons vak. Technologische ontwikkelingen gaan snel en stellen de wereld in staat steeds efficiënter en duurzamer te produceren, onderhouden en transporteren. Als distributeur van topkwaliteit machines en systemen moeten we onszelf blijven uitdagen en meer in onze kracht gaan zitten om de aanjager in de keten te zijn en onze unieke combinatie van product- en marktkennis om te zetten in slimme oplossingen die de total cost of ownership voor afnemers verlagen. Schaalvergroting, zowel autonoom als door middel van gerichte acquisities, en een betere benutting van synergiepotentieel zal onze propositie richting afnemers verder versterken en tegelijkertijd zorgen voor duurzame waardecreatie en een aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders.

Dit alles vraagt niet alleen om ondernemerschap, lef en innovatiekracht, maar ook om flexibiliteit van ons business model en daarmee ook van onze medewerkers. Ik besef terdege dat een andere manier van werken niet voor iedereen binnen de groep altijd even makkelijk is, maar ik ben ervan overtuigd dat dit model de toekomst is voor Royal Reesink. Het zijn de ontwikkelingen in onze markten en de veranderingen die daar bij passen die ons vak juist zo dynamisch en interessant maken.

Openbaar bod

Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V. gezamenlijk aangekondigd dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod van € 101 (cum dividend) in contanten per aandeel Royal Reesink, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden (onder meer dat het adviestraject met de Centrale Ondernemingsraad van Royal Reesink zal moeten zijn afgerond en dat goedkeuring moet zijn gegeven door de bevoegde mededingingsautoriteiten). We beschouwen deze voorgenomen transactie als een aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal Reesink.

We zijn er van overtuigd dat opereren als private onderneming, gesteund door een betrokken, solide en stabiele aandeelhouder zoals het consortium, grote voordelen zal opleveren en dat we de bedrijfsstrategie versneld kunnen uitvoeren. Het consortium ondersteunt onze strategie van buy & build om te investeren in de bestaande divisies.

Nadat alle aspecten in overweging zijn genomen, hebben wij als directie onze volledige steun aan het bod toegezegd en zullen wij unaniem aan aandeelhouders aanbevelen het bod te aanvaarden. Ook de Raad van Commissarissen heeft de volledige steun aan het bod toegezegd.

Dankwoord

Graag wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en reken erop dat we in 2016 met hetzelfde enthousiasme invulling kunnen geven aan onze veranderende rol als distributeur en onze ambities als team kunnen waarmaken, mogelijk in een stabiele private setting.


 

     Gerrit van der Scheer
 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center