Royal Reesink in beeld

Het aandeel

 

Beursnotering

Het aandeel Royal Reesink is beursgenoteerd sinds 1959. Tussen 4 december 2006 en 9 maart 2016 had Royal Reesink een notering aan Alternext Amsterdam. Per 31 december 2015 bedroeg de marktkapitalisatie circa € 108 miljoen. SNS Securities treedt op als listing sponsor en liquidity provider van Royal Reesink.

In verband met de beëindiging van Alternext Amsterdam heeft Royal Reesink in 2015 de alternatieven zorgvuldig gewogen. In dat kader is ook gekeken naar een mogelijke overgang naar een nieuw initiatief van Euronext, een Benelux platform voor middelgrote bedrijven gericht op aandelen en obligaties. Royal Reesink zag echter meer toegevoegde waarde in een notering aan Euronext Amsterdam.

Medio 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de overstap naar en aanvraag van de nieuwe notering. De aanvraag is per 1 maart 2016 ingediend met de publicatie van een prospectus dat beschikbaar is via de corporate website. De nieuwe beursnotering was op 9 maart 2016 een feit: ROYRE / ISIN: NL0000379303.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 2.540.000 (2014: 2.540.000) gewone aandelen, 460.000 (2014: 460.000) cumulatief preferente aandelen A en 3.000.000 (2014: 3.000.000) cumulatief preferente aandelen B (zie voor de daaraan verbonden rechten ‘Potentieel belang’). In 2015 zijn 260.000 cumulatief preferente aandelen A ingekocht en ingetrokken. De nominale waarde bedraagt € 0,04 per gewoon aandeel. Per ultimo 2015 is het totaal aantal uitstaande aandelen gedaald naar 1.382.537 (ultimo 2014: 1.507.559, zie ook toelichting 29), waarvan 1.323.588 gecertificeerd (ultimo 2014: 1.189.686) en 58.949 op naam (ultimo 2014: 57.873). De mutatie van het aantal geplaatste gewone aandelen werd veroorzaakt door het stockdividend over het boekjaar 2014 (9.351 gewone aandelen) en door een onderhandse plaatsing van 125.627 gewone aandelen. Per ultimo 2015 houdt Royal Reesink 6.237 aandelen in treasury.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 20 mei 2015 heeft de directie voor de duur van 18 maanden gemachtigd om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten, over te gaan tot uitgifte van aan­delen tot een maximum van 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste gewone kapitaal en nog eens 10% indien er sprake is van een uitgifte in verband met fusies, overnames of strategische allianties.

Openbaar bod

Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V. gezamenlijk aangekondigd dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod van € 101 (cum dividend) in contanten per aandeel in het kapitaal van Royal Reesink, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden (onder meer dat het adviestraject met de Centrale Ondernemingsraad van Royal Reesink zal moeten zijn afgerond en dat goedkeuring moet zijn gegeven door de bevoegde mededingingsautoriteiten). We beschouwen deze voorgenomen transactie als een aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal Reesink.

Melding inzake zeggenschap en kapitaalbelang

Onder de Wet op het Financieel Toezicht zijn per datum van dit verslag de volgende aandelen­belangen groter dan 3% gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten:

 

Bibiana Beheer B.V.

6,36%

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V.

12,37%

Decico B.V.

6,66%

Todlin N.V.

11,33%

Pon Holdings B.V.

10,90%

Project Holland Deelnemingen

16,67%Potentieel belang

Aan de Stichting Continuïteit Reesink is het recht verleend tot het nemen van alle in het maatschappelijk kapitaal begrepen cumulatief preferente aandelen B. Met de stichting is overeengekomen dat op de cumulatief preferente aandelen B niet meer stemmen zullen worden uitgebracht dan overeenkomt met het aantal op dat moment uitstaande gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen A tezamen.

Investor relations

Royal Reesink informeert aandeelhouders en beleggers in brede zin op een transparante en tijdige wijze over alle belangrijke ontwikkelingen door het jaar heen. Het streven daarbij is om de kapitaalmarkt op een accurate en consistente wijze te informeren en daarmee goed inzicht en vertrouwen te bieden in de visie, strategie, prestaties en besluiten van Royal Reesink. Publicaties, aankondigingen en toelichtingen worden altijd gedaan met inachtneming van de geldende regels en richtlijnen van Euronext Amsterdam en de AFM.

Dividend

Rekening houdend met de groeiambities van Royal Reesink en de hiervoor benodigde financiële middelen is het dividendbeleid dat tussen 40-55% van het aan de aandeelhouders ter beschikking staande resultaat wordt uitgekeerd. Hierbij wordt uitgegaan van een garantie­vermogen (zie hier) van minimaal 40%. Indien de omstandigheden zich daartoe lenen, kan Royal Reesink ook voorstellen een hoger percentage uit te keren. Het dividendbeleid biedt de mogelijkheid het dividend uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen.

Aangezien het voorgenomen openbare bod, zoals in dit jaarverslag onder meer hier beschreven, aangekondigd tegen een biedprijs welke cum dividend is, zal er lopende de open­­bare bieding geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Aandeelhoudersvergadering op 25 mei 2016.

Financiële kalender

21 april 2016

 

Trading update

25 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

30 augustus 2016

Halfjaarcijfers

27 oktober 2016

Trading update


Kengetallen aandeel Royal Reesink

 

(in euro)

2015

2014

2013

2012

2011

Winst per aandeel

8,64

7,10

4,85

–6,22

8,22

Winst per aandeel ‘verwaterd’

7,85

6,57

4,85

–6,22

8,22

Dividend per aandeel

3,50

2,50

–­

6,00

Pay-out percentage (%)

49,3

70,6

–­

76,7

Slotkoers ultimo

78,10

74,50

70,60

76,00

76,50

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center