Jaarrekening

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

(in duizenden euro’s)

Toelichting

2015

2014

Bedrijfsresultaat

 

 

19.441

 

17.527

Aanpassingen voor:

 

 

 

 

 

– Afschrijvingen en amortisatie

 

 

11.329

 

10.473

– Mutatie voorzieningen

 

 

–18

 

260

– Veranderingen in werkkapitaal

 

 

 

 

 

   Mutatie voorraden

 

–5.714

 

–5.164

 

   Mutatie vorderingen

 

–5.462

 

–2.202

 

   Mutatie kortlopende schulden

 

3.452

 

5.038

 

 

 

 

–7.724

 

–2.328

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

23.028

 

25.932

 

 

 

 

 

 

– Ontvangen financieringsbaten

 

234

 

307

 

– Betaalde financieringslasten

 

–3.809

 

–2.509

 

– Betaalde winstbelasting

 

–3.180

 

–1.410

 

 

 

 

–6.755

 

–3.612

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

16.273

 

22.320

 

 

 

 

 

 

Verwerving/verkoop groepsmaatschappijen


25

–9.642

 

–13.433

 

Investeringen in:

 

 

 

 

 

– Immateriële vaste activa

 

–543

 

–1.104

 

– Materiële vaste activa

 

–15.004

 

–11.428

 

– Financiële vaste activa

 

–191

 

–171

 

Desinvesteringen:

 

 

 

 

 

– Immateriële vaste activa

 

 

4

 

– Materiële vaste activa en
   vastgoedbeleggingen

 

2.842

 

1.896

 

– Financiële vaste activa

 

34

 

1.317

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

–22.504

 

–22.919

 

 

 

 

 

 

Mutatie schulden aan kredietinstellingen

 

5.725

 

4.041

 

Ontvangsten uit langlopende schulden

 

4.999

 

39

 

Aflossingen van langlopende schulden

 

–8.567

 

–4.035

 

Ontvangen uit uitgifte (certificaten van) aandelen

 

9.400

 

 

Inkoop (intrekking) eigen aandelen

 

–1.049

 

 

Betaald dividend

 

–3.660

 

–3.196

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

6.848

 

–3.151

 

 

 

 

 

 

Mutatie liquide middelen

 

617

 

–3.750

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen per begin boekjaar

 

 

2.666

 

6.479

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen

 

 

–1.156

 

–63

Mutatie liquide middelen

 

 

617

 

–3.750

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen per einde boekjaar

 

2.127

 

2.666

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center