Jaarrekening

Enkelvoudige balans
(vóór resultaatbestemming)

 

(in duizenden euro’s)

Toelichting

31 december 2015

31 december 2014

Vaste activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

26

134

 

170

 

Materiële vaste activa

27

163

 

203

 

Financiële vaste activa

28

165.628

 

157.742

 

 

 

 

165.925

 

158.115

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

27.483

 

10.631

 

Overige vorderingen

 

2.675

 

2.308

 

Liquide middelen

 

1

 

1

 

 

 

 

30.159

 

12.940

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

 

196.084

 

171.055

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

29

 

 

 

 

Geplaatst kapitaal

 

55

 

60

 

Agioreserve

 

48.804

 

41.227

 

Reserve herwaardering

 

11.143

 

12.680

 

Reserve omrekeningsverschillen

 

–3.247

 

160

 

Reserve eigen aandelen

 

–188

 

–152

 

Overige reserves

 

27.079

 

25.186

 

Onverdeeld resultaat

 

11.187

 

8.905

 

 

 

 

94.833

 

88.066

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen

30

 

171

 

15

Achtergestelde
(converteerbare) ­leningen

9

 

17.825

 

22.671

Langlopende schulden

 

 

28.348

 

14.400

 

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

 

Schulden aan kredietinstellingen

31

49.802

 

41.068

 

Kortlopend deel langlopende schulden

 

3.343

 

2.741

 

Overige schulden

 

1.762

 

2.094

 

 

 

 

54.907

 

45.903

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

 

196.084

 

171.055

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center