Jaarrekening

Geconsolideerde balans
(vóór resultaatbestemming)

 

(in duizenden euro’s)

Toelichting

31 december 2015

31 december 2014

Vaste activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

1

4.308

 

5.300

 

Materiële vaste activa

2

69.062

 

66.267

 

Vastgoedbeleggingen

3

18.795

 

20.940

 

Financiële vaste activa

4

2.570

 

2.490

 

 

 

 

94.735

 

94.997

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

Voorraden

5

116.732

 

107.471

 

Vorderingen

6

75.883

 

68.812

 

Liquide middelen

7

2.127

 

2.666

 

 

 

 

194.742

 

178.949

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

 

289.477

 

273.946

 

 

 

 

 

 

Groepsvermogen

8

 

 

 

 

Eigen vermogen

29

94.833

 

88.066

 

Minderheidsbelang derden

8

143

 

–83

 

 

 

 

94.976*

 

87.983*

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen

9

 

13.300

 

13.734

 

 

 

 

 

 

Achtergestelde (converteerbare) leningen

10

 

17.825*

 

22.671*

 

 

 

 

 

 

Langlopende schulden

11

 

28.909

 

27.129

 

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden

12

 

134.467

 

122.429

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

 

289.477

 

273.946

 

*

Garantievermogen. Het groepsvermogen en de ten opzichte van de bankfinanciering achtergestelde (converteerbare) leningen vormen samen het garantievermogen en dit bedraagt ultimo december 2015 € 112.801 (2014: € 110.654).

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center