Overige gegevens

Controleverklaring van
de onafhankelijke
accountant

 

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Royal Reesink N.V.

Verklaring over de jaarrekening 2015

 

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Royal Reesink N.V. te Apeldoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Royal Reesink N.V. op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015;

de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2015;

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.


De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Royal Reesink N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Materialiteit

€ 2,5 miljoen

Toegepaste benchmark

0,5% van de netto-omzet

Nadere toelichting

Wij achten de netto-omzet de meest passende benchmark voor Royal Reesink N.V. gelet op het belang dat stakeholders hechten aan de groei van zowel omzet als marktaandeel.


Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen, dat wij aan de raad de tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 125.000 rapporteren, evenals kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.Reikwijdte van de groepscontrole

Royal Reesink N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Royal Reesink N.V.

Onze groepscontrole heeft zich met name gericht op de werkmaatschappijen die qua omvang en financieel belang significant zijn of waar significante risico’s of complexere activiteiten van toepassing zijn. De controles van de Nederlandse werkmaatschappijen in scope van de groepscontrole zijn door onszelf uitgevoerd. In België en Duitsland zijn lokale EY teams ingeschakeld. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van niet-EY accountants bij de controle van één buitenlandse werkmaatschappij in België en één in Kazachstan. De buitenlandse accountants hebben instructies van ons ontvangen.
Verder hebben wij regelmatig overleg gehad met alle teams gedurende 2015 en tijdens de eindejaarcontrole in 2016 en hebben wij enkele dossierreviews uitgevoerd in België en Duitsland en belangrijke besprekingen bijgewoond. Op deze wijze hebben wij de groepscontrole aangestuurd en konden wij significante observaties adresseren in onze groepscontrole.

De werkzaamheden met betrekking tot de consolidatie van de groep en de toelichtingen in de jaarrekening zijn door het groepsteam uitgevoerd. In totaal vertegenwoordigen bovengenoemde werkzaamheden 87% van de totale activa, 84% van de omzet en 88% van de EBITDA van de groep.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat met de raad van commissarissen is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Risico

Onze controle-aanpak

Opbrengstverantwoording

 

De juistheid en volledigheid van de opbrengst­verantwoording is een kernpunt geweest in onze controle. Wij noemen een drietal specifieke aandachtspunten:

Levering van handelsgoederen aan derde partijen, maar waarbij de financiering door leasemaatschappijen plaatsvindt. Hierbij is het de vraag of de transactie classificeert als een verkoop van de machine ofwel dat de machine onder een operationele lease constructie wordt aangeboden.

Directe leveringen van de leverancier aan de eindgebruiker waarbij het de vraag is of Royal Reesink N.V. fungeert als agent of principaal.

Verkooptransacties rondom balansdatum waarbij het de vraag is of de verkooptransactie in de juiste periode is verantwoord.


Wij verwijzen naar de verslaggevingsgrondslagen voor de opbrengstverantwoording, en de toelichting op de netto-omzet (noot 13) zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening.

Wij hebben inzicht verkregen in het proces van opbrengstverantwoording en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld.

Onze gegevensgerichte controlewerkzaamheden omvatten onder meer een beoordeling van de leveringsvoorwaarden in combinatie met een deelwaarneming op de door ons geselecteerde verkooptransacties.


Hierbij zijn wij nagegaan of:

van leveringen waarbij de financiering door de afnemers is gearrangeerd via leasemaatschappijen, de belangrijkste economische risico’s zijn overgedragen aan de kopende partij;

voor directe leveringen een belangrijk deel van
de risico’s bij Royal Reesink N.V. achterblijft;

voor verkooptransacties rondom balansdatum de opbrengsten worden verantwoord in overeenstemming met de afgesproken leveringsvoorwaarden.


Verder hebben wij na jaareinde verstrekte creditnota’s beoordeeld en cijferanalyses uitgevoerd op omzet en brutomarge.

Management override of controls

 

Wij veronderstellen dat het risico op het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management een belangrijk (fraude)risico inhoudt. Daarnaast heeft het management een belangrijk aandeel in de bepaling van posten waar een belangrijk schattingselement aan de orde is.


Wij verwijzen naar de toelichting op de acquisities van deelnemingen, en de toelichting op de post voorraden (noot 5) en vorderingen (noot 6) zoals
deze zijn opgenomen in de jaarrekening.

Wij hebben gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd op jaarrekeningposten waarbij de aannames van het management van invloed zijn
op het resultaat van de onderneming.

Meer specifiek bestonden onze werkzaamheden uit:

de controle van memoriaalboekingen;

de controle van schattingsposten in de jaarrekening zoals de voorziening voor handelsdebiteuren, de voorziening voor incourante voorraden en de verwerking van overnames;

de beoordeling van het proces rondom de afsluiting van het boekjaar, het opstellen van de jaarrekening en de totstandkoming van overige schattingsposten.


Waardering onroerend goed

 

Royal Reesink N.V. heeft bedrijfsgebouwen en terreinen die worden aangemerkt als vastgoed­beleggingen of activa voor eigen gebruik. Royal Reesink N.V. waardeert conform Besluit Actuele Waarde haar vastgoedbeleggingen tegen marktwaarde en haar bedrijfsgebouwen en –terreinen voor eigen gebruik tegen vervangingswaarde dan wel lagere bedrijfswaarde. Bij de waardering worden belangrijke aannames gedaan die ten grondslag liggen aan de waardebepaling van het onroerend goed. De waarde van het onroerend goed is materieel voor de jaarrekening. Daarom hebben wij de waardering van onroerend goed als kernpunt in onze controle aangemerkt. Wij verwijzen naar de toelichting op de materiële vaste activa (noot 2) en vastgoedbeleggingen (noot 3) zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening.

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

beoordeling van de overeenkomst tussen de externe taxateur en Royal Reesink N.V., voornamelijk gericht op de juiste toepassingen van de begrippen marktwaarde en vervangingswaarde dan wel lagere bedrijfswaarde;

beoordeling van het proces van totstandkoming van de belangrijkste aannames en veronderstellingen;

daarnaast hebben wij samen met onze vastgoed­specialisten de taxatierapporten, met daarin opgenomen uitgangspunten, aannames en veronderstellingen beoordeeld.

Eerstejaarscontrole van de jaarrekening van Royal Reesink N.V.

 

Initiële accountantscontroles bevatten werkzaamheden die in reguliere terugkerende accountantscontroles niet worden uitgevoerd. Deze aanvullende werkzaamheden omvatten met name planningsactiviteiten die het mogelijk dienen te maken om een gepaste controlestrategie te bepalen voor de jaarrekening. Hierbij valt specifiek te denken aan:

Beoordeling van de controledossiers van de voorgaande accountant om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen betreffende de openingsbalans.

Beoordelen van consistente toepassing van de grondslagen van verslaggeving;

Inzicht krijgen in de onderneming en operationele activiteiten, inclusief haar interne beheersingsomgeving, om zodoende een geschikte controlestrategie op te stellen.

Uitvoeren van analyses om de veronderstellingen en assumpties van de directie in het voorgaande boekjaar te beoordelen.

Aangezien de controle van de openingsbalans en het verkrijgen van voldoende inzicht in Royal Reesink N.V. een belangrijk element was in onze eerstejaarscontrole hebben wij dit als kernpunt aangemerkt.

De aanvullende werkzaamheden in de eerstejaarscontrole zijn:

Samenwerking met de voorgaande accountant, inclusief dossierbeoordeling en gesprekken, zoals voorgeschreven door onze professionele standaarden.

Actieve communicatie met Royal Reesink N.V. en haar werkmaatschappijen, om kennisoverdracht te bevorderen en de uitkomsten van de werkzaam­heden te bespreken.

Evaluatie van de belangrijkste verslaggevings­vraagstukken en controlebevindingen van de externe accountant over het boekjaar 2014;

Beoordeling van het interne beheersingssysteem en de IT-systemen van de groep.


Waar nodig hebben wij onze controleaanpak aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van onze werkzaamheden.Wij hebben de resultaten van onze controle besproken met de raad van commissarissen.

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaar­rekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van finan­ciële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.


Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening vanuit alle zaken die wij met de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet ver­melden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het directieverslag en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het directieverslag en de overige gegevens):

dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;

dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.


Benoeming

Wij zijn door de algemene aandeelhoudersvergadering op 20 mei 2015 benoemd als accountant van Royal Reesink N.V. vanaf de controle van het boekjaar 2015 en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant.

Zwolle, 4 april 2016

Ernst & Young Accountants LLP
drs. D.L. Groot Zwaaftink RA

 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center