Overzichten
Royal Reesink

Verslag van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink

 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11, lid 2 van de Administratievoorwaarden brengen wij onderstaand verslag uit aan de houders van certificaten van gewone aandelen Royal Reesink N.V. (de “Vennootschap”).


Gedurende het verslagjaar 2015 heeft Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink (“het Administratiekantoor”) de werkzaamheden verricht die verband hielden met het op haar naam doen houden, doen stellen en in administratie nemen van gewone aandelen in de Vennootschap, elk nominaal groot € 0,04 en het daartegen uitgeven van royeerbare certificaten aan toonder. Hollandsch Administratiekantoor B.V. heeft gedurende het verslagjaar de administratieve werkzaamheden, verbonden aan de certificering van gewone aandelen, uitgevoerd. Op grond van het door Hollandsch Administratiekantoor B.V. uitgebrachte verslag delen wij u mede dat het door de Vennootschap over het boekjaar 2014 gedeclareerde dividend van € 3,50 per gewoon aandeel per 3 juni 2015 op de certificaten door het Administratiekantoor betaalbaar is gesteld. Naar keuze van de aandeelhouder werd het dividend in contanten of in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen uitgekeerd. Per 31 december 2015 hield het Administratiekantoor 1.323.558 aandelen in de Vennootschap op naam, waartegenover zij een gelijk aantal royeerbare certificaten aan toonder had uitgegeven. Het aantal door het Administratiekantoor gehouden aandelen nam in 2015 toe met 133.872 aandelen. Deze stijging is het gevolg van de op 3 september 2015 gedane emissie van 125.627 aandelen, uitgekeerd stockdividend (7.873 aandelen) en een aantal certificeringen (372).


Gedurende het verslagjaar 2015 kwam het bestuur tweemaal bijeen. De vergadering van 7 april 2015 was gewijd aan de algemene gang van zaken, het vaststellen van de eigen jaarrekening en de voorbereiding van de jaarlijkse vergadering van de Vennootschap. Tijdens deze jaarlijkse vergadering op 20 mei 2015 waren drie van de vier bestuursleden aanwezig. Van de geboden mogelijkheid voor de daarbij aanwezige certificaat­houders om zelf, naar eigen inzicht, als gevolmachtigde van het Administratiekantoor het stemrecht uit te oefenen maakten 84 certificaathouders vertegenwoordigende 787.735 certificaten gebruik. Daarnaast vertegen­woordigde het Administratiekantoor in deze vergadering 32,17% van de uitgebrachte stemmen. Het Administratiekantoor heeft ten gunste van alle in deze vergadering aan de orde gestelde onderwerpen stem uitgebracht.


Conform statuten was het bestuur gedurende 2015 samengesteld uit drie zogenoemde outsiders (bestuursleden B) en één door de Vennootschap aangewezen lid (bestuurder A). De heer Vos is per 30 juni 2015 als bestuurslid A bij het Administratiekantoor afgetreden en per 1 juli 2015 door mevrouw Bergkamp opgevolgd.


Het bestuur van het Administratiekantoor bestaat thans uit:

1. De heer W.G. van Hassel, bestuurslid B, Voorzitter;

2. De heer H.A.D. van den Boogaard, bestuurslid B;

3. De heer A.D. Plaggemars, bestuurslid B;

4. Mevrouw R.M. Bergkamp, bestuurslid A.

 

Over het verslagjaar 2015 bedroeg de bezoldiging voor de bestuurders € 6.000 en bedroegen de totale kosten van het Administratiekantoor € 28.496.


Het adres van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink is:

Ecofactorij 20, 7325 WC Apeldoorn.


Apeldoorn, 4 april 2016


Het Bestuur

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center