2 MATERIËLE VASTE ACTIVA
 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

 

 

Bedrijfs-­gebouwen en -terreinen

Bedrijfs-uitrusting

Verhuur-­machines

Vervoers­middelen

Totaal

Stand per 1 januari 2015

 

 

 

 

 

– Aanschafwaarde

33.190

28.066

54.859

7.646

123.761

– Cumulatieve veranderingen in de
   actuele waarde

12.311

12.311

– Cumulatieve afschrijvingen en
   waardeverminderingen

–8.864

–22.628

–33.108

–5.205

–69.805

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

36.637

5.438

21.751

2.441

66.267

 

 

 

 

 

 

Mutaties in het
boekjaar 2015

 

 

 

 

 

– Veranderingen in de
   actuele waarde

–1.072

–1.072

– Investeringen

500

1.593

12.769

570

15.432

– Nieuwe consolidaties

696

64

100

860

– Herrubricering

850

–962

–112

– Desinvesteringen

–211

–1.405

–84

–1.700

– Afschrijvingen

–1.981

–7.058

–713

–9.752

– Omrekenverschillen

–384

–229

–248

–861

 

 

 

 

 

 

 

–106

–132

3.408

–375

2.795

 

 

 

 

 

 

Stand per 31 december 2015

 

 

 

 

 

– Aanschafwaarde

32.357

26.155

59.301

6.227

124.040

– Cumulatieve veranderingen in de
   actuele waarde

11.239

11.239

– Cumulatieve afschrijvingen en
   waardeverminderingen

–7.065

–20.849

–34.142

–4.161

–66.217

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

36.531

5.306

25.159

2.066

69.062

 


De veranderingen in de actuele waarde ad € 1,1 miljoen (2014: € 0,7 miljoen) wordt veroorzaakt door herziening van de herbouwwaarden en functionele en technische verouderingen. De correctie voor technische veroudering ligt tussen de 10,0% en 64,0%. De gehanteerde correctie voor functionele veroudering, zijnde een correctie op de vervangingswaarde na technische correctie, ligt tussen de 10,0% en 36,2%.

De herrubricering ad € 0,1 miljoen negatief heeft voor € 0,9 miljoen positief betrekking op van de locatie Ecofactorij te Apeldoorn afgesplitste grond welke als bedrijfsgebouwen en –terreinen onder de materiële vaste activa is geclassificeerd en voorheen onderdeel uitmaakte van de vastgoedbeleggingen (zie ook noot 3). Het restant van de herrubricering ad € 1,0 miljoen negatief, betreft (per saldo) het totaal aan verhuurmachines die via de voorraad zijn verkocht aan derden.

Van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen en –terreinen ad € 36,5 miljoen heeft € 1,9 miljoen (2014: € 2,8 miljoen) betrekking op activa die niet meer dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening. De onroerende zaken die dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening hebben per 31 december 2015 een aanschaffingsprijs van € 29,8 miljoen (2014: € 31,0 miljoen), waarop bij waardering tegen aanschaffingsprijs € 9,3 miljoen (2014: € 9,2 miljoen) cumulatief zou zijn afgeschreven. De van deze categorie in eigendom gehouden terreinen hebben een omvang van 27,6 hectaren waarvan 8,5 hectaren zijn bebouwd. Het totaal aan bedrijfsgebouwen en –terreinen met een beperking op eigendom door recht van erfpacht en concessies bedraagt ultimo 2015 € 1,7 miljoen.

De opgenomen verhuurmachines hebben met name betrekking op Huur & Stuur, Motrac Intern Transport en Motrac Handling & Cleaning. In mindere mate verhuren ook andere vennootschappen binnen de groep machines.

Onder verhuurmachines en vervoermiddelen zijn activa begrepen met een boekwaarde van respectievelijk € 0,6 miljoen en € 0,2 miljoen (2014: € 0,3 miljoen), die worden gefinancierd door middel van financiële lease. De groep heeft niet de juridische eigendom van deze activa.