3 VASTGOEDBELEGGINGEN
 

Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt weer te geven:

 

 

 

Stand per 1 januari 2015

 

– Aanschafwaarde

21.423

– Cumulatieve veranderingen in de actuele waarde

–483

 

 

Boekwaarde

20.940

 

 

Mutaties in het boekjaar 2015

 

– Veranderingen in de actuele waarde

–255

– Herrubriceringen

–850

– Desinvesteringen

–1.040

 

 

 

–2.145

 

 

Stand per 31 december 2015

 

– Aanschafwaarde

19.583

– Cumulatieve veranderingen in de actuele waarde

–788

 

 

Boekwaarde

18.795

 


De verandering in de actuele waarde heeft overwegend betrekking op het vastgoed aan de Ecofactorij in Apeldoorn. Bij het bepalen van de marktwaarde van het vastgoed Ecofactorij in Apeldoorn is de markthuur, welke gelijk is aan de daadwerkelijke huuropbrengst, als uitgangpunt gehanteerd tezamen met een netto-aanvangsrendement van 7,8% (2014: 7,8%).

De als vastgoedbelegging in eigendom gehouden terreinen hebben een omvang van 7,4 hectaren waarvan 3,3 hectaren zijn bebouwd.