4 FINANCIËLE VASTE ACTIVA
 

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

 

 

Deel­­nemingen

Vorderingen op deel­nemingen

Overige vorderingen

Actieve belasting- latentie

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015

546

1.654

200

90

2.490

 

 

 

 

 

 

Mutaties in het boekjaar 2015

 

 

 

 

 

– Investeringen, verstrekte leningen

192

192

– Desinvesteringen, aflossing leningen

–34

–34

– Waardeverminderingen

–125

–125

– Aandeel in resultaat deelnemingen

54

54

– Realisatie actieve belastinglatentie

–7

–7

 

54

33

–7

80

 

 

 

 

 

 

Stand per 31 december 2015

600

1.687

200

83

2.570

 

 

 

 

 

 

 


De post deelnemingen met invloed van betekenis betreft de volgende kapitaalbelangen:

 

Aandeel in geplaatst kapitaal

THR B.V.

Apeldoorn

36,0

De Kruyf Holding B.V.

Nijkerk (Gld)

25,0

Mechanisatie Beheer B.V.

Beilen

25,0De post vorderingen op deelnemingen betreft de (achtergestelde) leningen verstrekt aan de deelnemingen THR B.V., De Kruyf Holding B.V., Mechanisatie Beheer B.V. en Outlet-DHZ-Valkenswaard B.V. met een totale hoofdsom van € 2,8 miljoen. In 2013 zijn in het kader van het realiseren van een structurele oplossing voor THR B.V. voor € 1,3 miljoen aan niet rentedragende leningen verstrekt die in de toekomst door THR B.V. afgelost kunnen worden. De looptijd van de achtergestelde lening verstrekt aan De Kruyf Holding B.V. is 20 jaar en de rente bedraagt 5,5% per jaar. Op deze lening wordt niet afgelost. De looptijd van de achtergestelde lening verstrekt aan Mechanisatie Beheer B.V. is 10 jaar en de rente bedraagt 4,3% per jaar. Aflossing vindt plaats per kwartaal in gelijke termijnen. De vordering op Outlet-DHZ-Valkenswaard B.V. is volledig voorzien.

De post overige vorderingen betreft onder meer de achtergestelde lening verstrekt aan DGN retail B.V. die de exploitatie van Fixet Retailgroep heeft verworven en vorderingen op Fixet franchisenemers die niet door DGN retail B.V. zijn overgenomen. De vordering is begin 2015 afgewikkeld.