6 VORDERINGEN
 

 

 

2015

2014

Vorderingen op handelsdebiteuren

67.664

60.575

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.317

390

Overige vorderingen en overlopende activa

6.902

7.847

 

 

 

 

75.883

68.812

 


Vorderingen op handelsdebiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren bedroeg ultimo 2015 € 3,3 miljoen (2014: € 3,8 miljoen). Onder de handels­debiteuren zijn opgenomen € 3,6 miljoen vorderingen op deelnemingen (2014: € 3,5 miljoen). De vorderingen op handelsdebiteuren hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn geen vorderingen op deelnemingen opgenomen (2014: nihil). In de overige vorderingen zijn geen posten begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.