9 VOORZIENINGEN
 

 

 

2015

2014

Voorziening latente belastingverplichtingen

10.163

10.590

Voorziening voor pensioenen

410

407

Voorziening garantieverplichtingen

1.803

1.923

Voorziening jubilea

924

814

 

 

 

 

13.300

13.734Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. De voorziening voor latente belastingverplichtingen is als volgt samengesteld:

 

 

Latente belasting-­vordering

2015

Latente belasting-­verplichting

2015

Latente belasting-­vordering

2014

Latente belasting-­verplichting

2014

Immateriële vaste activa

466

800

501

1.158

Materiële vaste activa

13

4.441

445

5.545

Vastgoedbeleggingen

4.072

3.939

Financiële vaste activa

67

67

Voorraden

303

1.005

610

1.147

Voorzieningen

381

85

198

68

Schulden

262

1.118

420

 

 

 

 

 

Totaal

1.425

11.588

1.754

12.344

Saldering

–1.425

–1.425

–1.754

–1.754

 

 

 

 

 

Netto latente belastingverplichting

10.163

10.590De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 0,9 miljoen (2014: € 0,7 miljoen).

De mutatie van de voorziening voor latente belastingverplichtingen is als volgt:

 

 

2015

2014

Stand per 1 januari

10.590

12.255

Mutaties:

 

 

– Dotatie ten laste van het resultaat

1.178

467

– Nieuwe consolidaties

7

–552

– Correctie oude jaren

–313

138

– Mutatie in verband met aanpassing actuele waarde

–233

–278

– Naar acute belastingschuld

–1.130

–1.452

– Omrekenverschillen

64

12

 

 

 

Stand per 31 december

10.163

10.590Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

 

 

Voorziening voor
pensioenen

Voorziening garantie­verplichtingen

Voorziening jubilea

Stand per 1 januari 2015

407

1.923

814

Mutaties:

 

 

 

– Toevoegingen ten laste van het resultaat

169

1.459

170

– Nieuwe consolidaties

11

– Onttrekkingen

–166

–1.392

–71

– Vrijval ten gunste van het resultaat

–187

 

 

 

 

Stand per 31 december 2015

410

1.803

924Voorziening pensioenen

Voor medewerkers van Motrac Intern Transport gelden overgangsregelingen waardoor zij eerder kunnen uittreden. Deze overgangsregelingen hebben betrekking op deelnemers geboren in 1950, 1951 of 1952 (SUM-regeling) en deelnemers die geboren zijn in de periode 1 januari 1953 tot 1 januari 1973 (SUMO-regeling). Zij kunnen, onder diverse voorwaarden, in aanmerking komen voor aanspraken over perioden in het verleden waarin minder pensioenaanspraken zijn opgebouwd dan toegestaan. Voor het niet gefinancierde deel is voor 24 medewerkers (2014: 26) van Motrac Intern Transport een voorziening opgenomen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitgaven waarbij een rekenrente is gehanteerd van 4% (2014: 4%), rekening houdend met blijf- en sterftekansen. Deze voorziening heeft een langlopend karakter.

Voorziening garantieverplichtingen

De voorziening voor garantieverplichtingen is bestemd voor verplichtingen die ontstaan doordat geleverde producten niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteit op basis van overeengekomen contractuele bepalingen. De voorziening wordt gevormd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling, meestal gebaseerd op ervaringscijfers. Deze voorziening heeft een kortlopend karakter.

Voorziening jubilea

De voorziening is contant gemaakt, gebruikmakend van een rekenrente van 4% (2014: 4%) en een verwachte toekomstige salarisstijging van 2% (2014: 2%). Deze voorziening heeft een langlopend karakter.