11 LANGLOPENDE SCHULDEN
 

 

 

2015

2014

Waarde van de langlopende schulden

32.368

30.932

Kortlopende deel langlopende schulden (zie noot 12)

–3.459

–3.803

 

 

 

 

28.909

27.129Het aflossingsschema van de langlopende schulden is als volgt:

 

 

 

< 1 jaar

2-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Achtergestelde lening

176

176

Bancaire financiering

3.423

13.727

14.992

32.142

Financial lease verplichting

36

14

50

 

 

 

 

 

 

3.459

13.741

15.168

32.368

 


Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening ter grootte van € 0,2 miljoen is in 2011 verstrekt door de minderheidsaandeel­houder van Bruggeman Mechanisatie. De rente op deze lening is gebaseerd op de rente op de kortlopende kredietfaciliteit verhoogd met een opslag van 150 basispunten. De lening zal per kwartaal worden afgelost indien en voor zover de solvabiliteit van Bruggeman Mechanisatie minstens 30% bedraagt. Deze lening is achter­gesteld ten opzichte van de bancaire financiering bij Bruggeman Mechanisatie.

Bancaire financiering

Op 12 mei 2015 is een nieuwe financieringsovereenkomst geëffectueerd met de ABN AMRO Bank, Rabobank, Commerzbank en BNP Paribas voor de duur van vijf jaar. Deze nieuwe financieringsovereenkomst vervangt de 3-jarige faciliteit van ABN AMRO Bank, Rabobank en Commerzbank die op 16 oktober 2013 is aangepast in verband met de RMHE acquisitie en die zou eindigen in oktober 2015. De financieringsfaciliteit heeft een totale omvang van € 140 miljoen en bestaat uit een langlopende lening van € 35 miljoen (aflossing 2,5% per kwartaal) en een revolving financieringsfaciliteit voor algemene- en werkkapitaaldoelstellingen ter grootte van € 105 miljoen. De omvang van de financiering biedt Royal Reesink de ruimte om invulling te geven aan haar groeistrategie, zowel autonoom alsook door acquisitie. De financieringsovereenkomst biedt ook ruimte om aan het einde van de looptijd van de achtergestelde converteerbare lening deze terug te betalen.

De rente op de langlopende lening is gebaseerd op de 3-maands EURIBOR (0% indien de EURIBOR negatief is), vermeerderd met een marge tussen de 170 en 230 basispunten. De rente op revolving financieringsfaciliteit is gebaseerd op de 1-maand EURIBOR (0% indien de EURIBOR negatief is), vermeerderd met een marge tussen de 150 en 210 basispunten. De van toepassing zijnde marge is afhankelijk van de Total Net Senior Debt/EBITDA Ratio (leverage). De effectieve rente op de langlopende lening bedraagt ultimo 2015 2,06%.

De vennootschappen binnen de groep, die partij zijn bij de financieringsovereenkomst, hebben een eerste recht van hypotheek op het onroerend goed verleend, met uitzondering van het vastgoed. Daarnaast is een eerste pandrecht verstrekt op bankrekeningen, aandelen van bepaalde Nederlandse groepsmaatschappijen, roerende goederen en op vorderingen (met inbegrip van intragroepsvorderingen en vorderingen uit hoofde van verzekeringsuitkeringen).

Aan genoemde financieringsfaciliteit zijn enkele voorwaarden verbonden, waarvan de belangrijkste zijn:

Interest Coverage Ratio van minimaal 4,0 gedurende de looptijd van de financiering

Total Net Senior Debt/EBITDA Ratio van maximaal 3,0 gedurende de looptijd van de financiering met de mogelijkheid om hier onder voorwaarden (bijvoorbeeld in het geval van een acquisitie) gedurende de looptijd van de financiering 3 keer (niet consecutief) van af te wijken tot maximaal 3,25


Aan de hiervoor opgenomen voorwaarden wordt per 31 december 2015 voldaan:

Interest coverage Ratio: 9,5 (2014: niet van toepassing)

Total Net Senior Debt/EBITDA Ratio: 2,4 (2014: 2,6)


De bancaire financiering bestaat verder uit een hypothecaire financiering welke betrekking heeft op het onroerend goed van Kemp in Hamme (België). Deze lening bestaat uit twee delen, beide met een looptijd van 15 jaar, die zijn aangegaan in respectievelijk 2003 en 2007 ter financiering van de terreinen en gebouwen van Kemp in Hamme (België). De rente op deze leningen bedraagt respectievelijk 4,92% en 5,2% en de resterende looptijd bedraagt respectievelijk 2,6 en 7,3 jaar. Een bedrag van € 0,1 miljoen wordt jaarlijks op de leningen afgelost.

Financial lease verplichtingen

De financial lease verplichtingen hebben betrekking op de financiering van vervoermiddelen bij Packo in België. De rentevergoeding op deze financieringen bedraagt gemiddeld 2,0%. De gemiddelde resterende looptijd bedraagt 1 jaar.