12 KORTLOPENDE SCHULDEN
 

 

 

2015

2014

Schulden aan kredietinstellingen

47.435

41.711

Kortlopend deel langlopende schulden

3.459

3.803

Handelscrediteuren

36.772

37.142

Belastingen en premies sociale verzekeringen

17.936

15.305

Schulden ter zake van pensioenen

1.109

555

Overige schulden en overlopende passiva

27.756

23.913

 

 

 

 

134.467

122.429

 


Schulden aan kredietinstellingen

De schulden aan kredietinstellingen omvat voornamelijk de onder de financieringsovereenkomst (zie noot 11) opgenomen kasgeldlening en gebruik van de onder de financieringsovereenkomst gealloceerde krediet­faciliteit (ancillary) ter grootte van maximaal € 25,0 miljoen.

Om de activiteiten van Kuhn Center Turkey in Turkije te financieren is een bedrag van € 3,0 miljoen vanuit de financieringsfaciliteit gealloceerd door ditzelfde bedrag in onderpand te geven ten gunste van een garantie tussen Rabobank Nederland en Rabobank Turkije. De rente is gebaseerd op de 3 maands EURIBOR vermeerderd met een marge van 225 basispunten.

Bruggeman Mechanisatie wordt afzonderlijk gefinancierd. De omvang van deze kredietfaciliteit bedraagt € 1,25 miljoen waarbij met name zekerheden zijn afgegeven in de vorm van (het recht op) verpanding van voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen. De rente is gebaseerd op 1-maands EURIBOR vermeerderd met een rente-opslag van 170 basispunten.

Handelscrediteuren

Onder de handelscrediteuren is een schuld aan deelnemingen opgenomen ad € 0,1 miljoen (2014: € 0,1 miljoen). De handelscrediteuren hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

Overige schulden en overlopende passiva

Onder de overige schulden en overlopende passiva is een schuld aan deelnemingen opgenomen ad € 0,1 miljoen (2014: € 0,1 miljoen). In de overige schulden en overlopende passiva zijn geen posten begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.