14 LONEN EN SALARISSEN
 

 

 

2015

2014

Brutolonen en salarissen

56.157

51.083

Sociale lasten

10.258

9.690

Pensioenlasten

3.519

3.513

Overige personeelskosten

5.416

4.754

 

 

 

 

75.350

69.040

 


Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2015 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de Royal Reesink, omgerekend naar volledige mensjaren 1.199 (2014: 1.121). Hiervan waren 580 (2014: 532) personen werkzaam buiten Nederland.

Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen omgerekend naar volledige mensjaren) is als volgt onder te verdelen naar verschillende personeelscategorieën:

 

 

2015

2014

Directie en management

24

22

Inkoop

34

35

Productie en assemblage

45

36

Verkoop

250

236

Service en garantie

590

562

Magazijn en logistiek

89

80

Back-office

167

150

 

 

 

 

1.199

1.121

 


Pensioenen

Royal Reesink heeft voor haar medewerkers in Nederland diverse aanvullende pensioenregelingen. De bijdrage van Royal Reesink in de pensioenregelingen is gemaximeerd tot haar deel van de premie. Deze regelingen zijn allen gebaseerd op middelloon en kennen een voorwaardelijke indexatie. Enkele bedrijven (zie hieronder) hebben de pensioenregeling, al of niet vrijwillig, bij een (bedrijfstak) pensioenfonds ondergebracht. Voor enkele andere bedrijven in Nederland is de pensioenregeling ondergebracht bij de pensioenverzekeraar De Eendragt Pensioen N.V. (vanaf 1 januari 2016 De Amersfoortse) en Brand New Day. De bij deze verzekeraars aangehouden depotbuffer is ontoereikend voor een volledige pensioeninkoop per 2015. Royal Reesink heeft geen bijstortingsplicht.
Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor Royal Reesink geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premies.

De dekkingsgraden (in %) bij de (bedrijfstak-)pensioenfondsen bedragen per 31 december 2015 respectievelijk 2014:

 

(in %)

2015

2014

Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

– Kamps de Wild

– Landtech Zuid

– Bruggeman Mechanisatie

– Hans van Driel

97,3

102,8

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL)

– Barend Kemp

100,3

105,3

Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB)

– Motrac Intern Transport

– Motrac Hydrauliek

101,4

104,2