27 MATERIËLE VASTE ACTIVA
 


Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

 

 

Bedrijfsuitrusting

Stand per 1 januari 2015

 

– Aanschafwaarde

346

– Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

–143

 

 

Boekwaarde

203

 

 

Mutaties in het boekjaar 2015

 

– Investeringen

10

– Afschrijvingen

–50

 

–40

 

 

Stand per 31 december 2015

 

– Aanschafwaarde

333

– Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

–170

 

 

Boekwaarde

163