28 FINANCIËLE VASTE ACTIVA
 

 

 

2015

2014

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

132.568

124.682

Vorderingen op deelnemingen

31.600

31.600

Vorderingen op andere deelnemingen

1.260

1.460

Overige vorderingen

200

 

 

 

 

165.628

157.742Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

 

 

Deel­­nemingen in groepsmaat-schappijen

Vorderingen op
groepsmaat­schappijen

Andere
deel­nemingen

Vorderingen op andere deel­nemingen

Overige vorderingen

Totaal

Stand per
1 januari 2015

 

 

 

 

 

 

– Aanschafprijs

124.682

31.600

1.680

3.865

66

161.893

– Cumulatieve
   afschrijvingen en
   waardeverminderingen

–1.680

–2.405

–66

–4.151

 

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

124.682

31.600

1.460

157.742

 

 

 

 

 

 

 

Mutaties in het boekjaar 2015

 

 

 

 

 

 

– Investeringen,
   verstrekte leningen

125

125

– Waardeveranderingen

–125

–125

– Herrubricering

1.877

–200

200

1.877

– Aandeel in resultaat
   deelnemingen

14.000

14.000

– Overige mutaties

–4.584

–4.584

– Omrekenverschillen

–3.407

–3.407

 

7.886

–200

200

7.886

 

 

 

 

 

 

 

Stand per
31 december 2015

132.568

31.600

1.260

200

165.628