29 EIGEN VERMOGEN
 

 

 

Geplaatst kapitaal

Agio-
reserve

Reserve herwaar-dering

Reserve omreke-nings-verschillen

Reserve eigen aandelen

Overige reserves

Onver-
deeld resultaat

Totaal eigen
ver-
mogen

Stand per
1 januari 2014

6.030

35.257

14.013

–153

25.453

4.509

85.109

Mutaties 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

– Resultaat-
   bestemming

1.298

–1.298

– Uitgekeerd
   dividend

13

–3.211

–3.198

– Netto resultaat
   boekjaar

8.905

8.905

– Kapitaal-
   vermindering

–5.970

5.970

– Uitgifte
   (certificaten van)
   gewone aandelen

1

1

2

– Betaalde goodwill
   bij acquisitie

–2.751

–2.751

– Herwaardering
   materiële vaste
   activa

–1.333

1.118

–215

– Overige

160

54

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per
31 december 2014

60

41.227

12.680

160

–152

25.186

8.905

88.066

Mutaties 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

– Resultaat-
   bestemming

4.644

–4.644

– Uitgekeerd
   dividend

–789

–27

816

–3.661

–3.661

– Netto resultaat
   boekjaar

11.187

11.187

– Inkoop aandelen

–10

–1.030

–9

–1.049

– Uitgifte
   (certificaten van)
   gewone aandelen

5

9.396

9.401

– Betaalde goodwill
   bij acquisitie

–4.824

–4.824

– Herwaardering
   materiële vaste
   activa

–1.537

1.738

–600

–399

– Wijziging
   omreken-  
   verschillen

–3.407

–3.407

– Overige

–481

–481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per
31 december 2015

55

48.804

11.143

–3.247

–188

27.079

11.187

94.833In de overige mutaties zijn aanpassingen begrepen, die corresponderen met waarderingsverschillen op het tegen vervangingswaarde gewaardeerde deel van de voorraden van Reesink Staal, nadat hierop de dienaangaande te verwachten belastingverplichting in mindering is gebracht. De omvang van de reserve voor prijsverschillen op voorraden bedroeg ultimo 2015 € 2,3 miljoen (2014: € 2,6 miljoen). Deze reserve voor prijs­verschillen betreft geen wettelijke reserve in de zin van artikel 2:373 lid 4 BW.

Vanuit de winstbestemming 2015 zal in 2016 €37.500 worden toegevoegd aan de reserve herwaardering. Tevens zal in 2016 vanuit de reserve herwaardering €191.250 worden gevoegd aan de overige reserves.

Geplaatst kapitaal

 

 

Gewone aandelen

Cumulatief preferente aandelen A

Cumulatief preferente aandelen B

Totaal

Maatschappelijk aandelenkapitaal

102

18

120

240

Af: Aandelen in portefeuille

–47

–18

–120

–185

 

 

 

 

 

Geplaatst aandelenkapitaal

55

55Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 2.540.000 (2014: 2.540.000) gewone aandelen, 460.000 (2014: 460.000) cumulatief preferente aandelen A en 3.000.000 (2014: 3.000.000) cumulatief preferente aandelen B. De cumulatief preferente aandelen A zijn in 2015 ingekocht en ingetrokken.

Ultimo 2015 bedroeg het aantal uitstaande gewone aandelen 1.382.537 (2014: 1.247.559), waarvan 1.323.588 gecertificeerd (2014: 1.189.686) en 58.949 op naam (2014: 57.873).

Navolgende belangen groter dan 3% van het geplaatste kapitaal (per 31 december 2015: 1.382.537 aandelen) zijn ons per datum van dit verslag bekend:

 

 

Datum eerste melding

Datum laatste melding

Op basis van laatste melding

 

 

 

Geplaatst kapitaal

%

Certificaten van aandelen

%

Bibiana Beheer B.V.1

30-04-2003

09-03-2016

6,36

Decico B.V.

05-04-2013

09-03-2016

6,66

Stichting Administratiekantoor van
Aandelen Reesink

01-01-1992

09-03-2016

95,71

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V.

23-05-2006

09-03-2016

12,37

Todlin N.V.

21-01-2011

09-03-2016

11,33

Pon Holdings B.V.

16-10-2013

09-03-2016

10,90

Project Holland Deelnemingen B.V.

18-01-2013

09-03-2016

16,67

Navitas B.V.

10-09-2015

09-03-2016

6,15

 

1

De heer F.L.H. van Delft houdt via genoemde vennootschap het gemelde pakket. Met de heer Van Delft is ten tijde van zijn aantreden als commissaris de afspraak gemaakt dat hij, evenals de overige commissarissen en de directie, zich tot 12 maanden na zijn definitief aftreden als commissaris onthoudt van het verkopen van het door zijn vennootschap Bibiana Beheer B.V. gehouden pakket, welk pakket hij bovendien (weliswaar indirect) voor zijn rekening en risico zal blijven aanhouden tot het verlopen van genoemde termijn van 12 maanden.


2


Potentieel belang, zie hierna.Aan de Stichting Continuïteit Reesink is het recht verleend tot het nemen van alle in ons maatschappelijk kapitaal begrepen cumulatief preferente aandelen B. Met de stichting is overeengekomen dat op de cumulatief preferente aandelen B niet meer stemmen zullen worden uitgebracht dan overeenkomt met het aantal op dat moment uitstaande gewone aandelen. en cumulatief preferente aandelen A tezamen.

Het bestuur van deze Stichting Continuïteit Reesink bestond ultimo 2015 uit vier personen die onafhankelijk van Royal Reesink zijn, te weten de heren J.W.S. Eyssen, C.R. Huiskes, H.A.A. Kienhuis en J. Reesink.
Uitoefening van de optie en gebruikmaking van het stemrecht door de Stichting Continuïteit Reesink zoals hierboven bedoeld geldt als een zogenaamde beschermingsmaatregel. Deze zal naar verwachting worden ingezet, indien zulks naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Continuïteit Reesink onder inachtneming van het bepaalde in de wet en in de statuten van de stichting wenselijk wordt geacht.
De vennootschap heeft zich ten gunste van de Stichting Continuïteit Reesink verplicht alle in redelijkheid te maken kosten te zullen vergoeden.

Voorts geldt de certificering van gewone aandelen met (tot 1%) beperkte royeerbaarheid als een beschermingsmaatregel. Daarbij is aangesloten bij de per 1 oktober 2004 van kracht geworden wetgeving. Verwezen wordt voorts naar hetgeen hierover werd overwogen en nader gesteld in de uitlating omtrent Corporate Governance, zoals door Royal Reesink via de eigen website reeds is gepubliceerd.
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink was ultimo 2015 samengesteld uit drie leden, die onafhankelijk van Royal Reesink zijn, te weten de heren W.G. van Hassel, H.A.D. van den Boogaard en de heer A.D. Plaggemars. Uit de kring van de vennootschap heeft mevrouw R.M. Bergkamp in het bestuur zitting.

De directie van Royal Reesink verklaart hierbij dat is voldaan aan de criteria van onafhankelijkheid, waarbij voor de invulling van dat begrip wordt aangesloten bij art. 2:118a lid 3 BW.

Agioreserve

Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari) verminderd met de kosten verbonden aan de uitgifte van aandelen rekening houdend met de latente belastingverplichting.

Herwaarderingsreserve

De gebouwen en terreinen (materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen) die worden gehouden door de dochterondernemingen van de vennootschap worden gewaardeerd op actuele waarde. Voor de wijzigingen in de waarderingen bij aanvang van toepassing Besluit actuele waarde per 1 januari 2006 en de mutaties ultimo boekjaren die verwerkt worden in het eigen vermogen (zie toelichtingen 2 en 29), wordt een reserve herwaardering, rekening houdend met de latente belastingverplichtingen, gevormd. Daarnaast wordt de reserve herwaardering gemuteerd voor de waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen die in het vorig boekjaar via de resultatenrekening zijn verwerkt (zie toelichtingen 3 en 29). De reserve herwaardering kwalificeert als wettelijke reserve en staat dan ook niet ter beschikking van de aandeelhouders.

Reserve eigen aandelen

De verkrijgingsprijs ad € 188.156 van de per 31 december 2015 door de groep gehouden 6.237 (certificaten van) eigen aandelen is in mindering gebracht op het eigen vermogen. De ingekochte (certificaten van) gewone aandelen hebben een nominale waarde van € 0,04. Op grond van wettelijke bepalingen is de waarde van dit bezit niet in de balans geactiveerd. Het ingekochte aantal (certificaten van) gewone aandelen vertegen­­woor­digt thans 0,45% (2014: 0,39%) van het geplaatste aandelenkapitaal.

Het verloop van de reserve eigen aandelen is als volgt:

 

 

Aantal (certificaten van) aandelen

Nominale waarde
(in €)

Prijs
(in €)

Verkrijgings-
prijs
(in €)

Stand per 1 januari 2015

5.810

 

 

152.489

Mutaties in het boekjaar 2015:

 

 

 

 

Stockdividend inclusief fracties

314

0,04

84,31

26.475

Overige inkoop registeraandelen

113

0,04

81,35

9.192

 

427

 

 

35.667

 

 

 

 

 

Stand per 31 december 2015

6.237

 

 

188.156Overige reserves

Op de overige reserves is € 4,8 miljoen in mindering gebracht in verband met goodwill ontstaan bij acquisities. Hierin is € 0,9 miljoen aan nabetalingen op de koopsom begrepen gerelateerd aan de acquisities Jean Heybroek, de Kemp groep, O. de Leeuw Groentechniek en Agrometius.

Onverdeeld resultaat

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2015 toe te voegen aan de overige reserves.